H??ng d?n cách ?ánh lô xiên

Lô ?? là m?t trong nh?ng trò ch?i gi?i trí ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích, trong ?ó ?ánh lô là trò ch?i mà ???c nhi?u ng??i ch?i nh?t hi?n nay. ?ánh lô có r?t nhi?u ki?u ?ánh khác nhau ngoài ?ánh b?ch th? 1 con chúng ta c?ng có s? d?ng cách ?ánh lô xiên. N?u các b?n ?ang mu?n tìm hi?u cách ?ánh lô xiên có t? l? trúng cao, v?y thì b?n yên tâm bài vi?t này c?a Lixi88 s? giúp các b?n.

Tìm hi?u v? lô xiên

??u tiên chúng ta s? c?n tìm hi?u ?ánh lô xiên là gì?  Lô xiên th?c ch?t là m?t ch?i lô bình th??ng, nh?ng khác ? ch? là thay vi chúng ta ?ánh 1 con b?ch th? ho?c ?ánh nhi?u con khác nhau, thì ?ánh lô xiên chúng ta s? ?ánh theo m?t dãy s? li?n nhau ví d? nh?: 21,22, 23, 24, 25,….

Tìm hi?u v? cách ?ánh lô xiên 
Tìm hi?u v? cách ?ánh lô xiên

N?u chúng ta ?ánh lô xiên thì t? l? trúng c?a chúng ta s? cao h?n r?t nhi?u. Hi?n nay nh?ng ng??i chuyên ?ánh lô c?ng ?ã tìm ra ???c nh?ng cách ?ánh lô xiên mang l?i hi?u qu? v?i t? chúng r?t cao. Bây gi? chúng ta s? cùng nhau ?i tìm hi?u nha.

Cách ?ánh lô xiên 2

?ây là cách ?ánh dành cho nh?ng ng??i m?i tham gia vào b? môn này, cách ?ánh lô xiên 2 này s? giúp chúng ta b?o v? ???c ngu?n v?n c?a mình c?ng nh? là t? l? trúng c?ng r?t cao. V?i cách ?ánh lô xiên 2 chúng ta s? ?n chia theo t? l? 1/10 ví d? nh? chúng ?ánh 10k n?u th?ng chúng ta s? ?c 100k.

Cách ch?i lô xiên 3

N?u các ?ã có m?t chút kinh nghi?m ?ánh lô xiên thì chúng ta có th? ch?i nâng c?p h?n ?ó là ch?i lô xiên ba. C?ng nh? t??ng t? nh? lô xiên 2, thì thay vì chúng ta l?a ch?n 2 s? bây gi? chúng ta s? ch?n 3 s?. V?i cách ?ánh lô xiên 3 thì t? l? trung c?a chúng ta c?ng r?t cao.

Cách ch?i lô xiên quay 3 
Cách ch?i lô xiên quay 3

Cùng vì t? l? chúng cao cho nên m?c ?n c??c c?a lô xiên ba c?ng th?p ?i c? th? chúng ta ch? ?n chi 1:40 n?u chúng ta ?ánh 10k n?u chúng thì chúng ta ???c nh?n 40k. Ngoài ra ? nhi?u n?i thì t? l? chia c?ng s? cao h?n m?t chút ?ó là 1:44

Cách ?ánh lô xiên theo c?p ?i kèm

?ây là cách ?ánh lô s? d?ng ??n tính toán r?t nhi?u, chúng ta c?n ph?i soi k?t qu? s? s? th??ng xuyên, v?i cách ?ánh này t? l? ?ánh c?ng c?ng r?t cao. N?u b?n ch?a hi?u rõ v? cách ?ánh lô xiên ?i kèm thì ??n gi?n chúng ta ch?n lô 010 thì chúng ta có th? ?i kèm v?i con ?ó chúng ta có th? ?ánh thêm con lô nh? 343 hay là c?p lô 44, 77.

Lô xiên ?n c??c bao nhiêu ti?n?
Lô xiên ?n c??c bao nhiêu ti?n?

Cách ch?i lô xiên que

?ây là m?t ph??ng pháp ch?i ???c r?t nhi?u ng??i áp d?ng, ph??ng pháp này chúng ta c?n ph?i t? m?, chúng ta c?n quan sát và tình toán, r?t nhi?u m?i có th? ch?i ???c.

Cách này chúng ta s? c?n ph?i l?a ch?n ra m?t con s? b?n thích và ghép con s? ?ó v?i m?t con lô t? gi?i 1 ??n gi?i 7. B??c ti?p theo chúng c?n ghép ??u c?a 7 gi?i hôm tr??c v?i gi?i lô ??u tiên c?a gi?i ??c bi?t. Ti?p theo chúng c?n ghép con lô n?m ? cu?i gi?i nhì, v?i con s? các ?ang thích. Ti?p theo chúng ta làm thêm b??c con lô t? gi?i ??c c?a ngày tr??c ?ô v?i m?t c? s? b?t k? mà các b?n mu?n ?ánh.

V?i m?o này thì t? l? vào s? r?t cao, ?? có th? tính toán ???c t?t nh?t các b?n nên có m?t quy?n s? ?? ghi chép.

L?u ý khi ch?i lô xiên 

?? ch?i lô xiên ch?c th?ng, chúng ta c?n n?m rõ v? bí kíp cách ?ánh lô. D??i ?ây, chúng tôi s? chia s? ??n các b?n m?t s? kinh nghi?m khi ?ánh lô xiên: ch?i là trúng, s?n gi?i th??ng siêu kh?ng. Khi ch?i lô chúng ta c?ng c?n ph?i c?n ph?i l?u ý m?t s? v?n ?? sau:

Mu?n ch?i t?t b? môn này ?i?u quan tr?ng nh?t chúng ta c?n ph?i b? ra th?i gian ?? nghiên c?u. Chúng ta c?ng ph?i n?m b?t ???c quy lu?t c?a nh?ng con s?. 

Khi ?ánh chúng ta c?n ph?i cân nh?c, khi chúng ta quy?t ??nh  ch?c m?i  lên ?ánh, và khi ??t ti?n c??c chúng ta c?n ph?i có m?t bài toán ?? rút lui ch? chúng ta không nên nh?t thi?t ?n thua ??, n?u không ch?c ch?n chúng ta r?t d? b? m?t h?t v?n.

Khi ch?i chúng ta có th? s? d?ng ph??ng pháp dò ???ng chúng ta có th? ?ánh nh?ng con s? nh?, t? ?ó tìm hi?u ch?c ch?n, sau khi hi?u h?t chúng ta có th? ?ánh l?n. Chúng ta không quá tin vào ng??i mà ??t h?t ti?n c??c.

Khi ch?i chúng ta c?n ph?i bi?t ???c ?i?m d?ng ?i?u này r?t quan tr?ng, ng??i ch?i c?n ph?i r?t t?nh táo. Các b?n nên tranh tuy?t ??i không nên g? khi các b?n ?ang vào dây ?en.

T?ng k?t

Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a cung c?p ? trên có th? giúp ích ???c cho các b?n. Mong r?ng nh?ng cách ?ánh lô xiên ? trên có th? giúp b?n chi?n th?ng trong m?i cu?c ch?i.

 

XEM THÊM : Sòng bài Casino tr?c tuy?n có gian l?n không? S? th?t trong gi?i cá c??c

XEM THÊM : Gia?i ?a?p th??c m??c: Ca? c???c bo?ng ?a? ti?nh phút bu? gi?? không?

Trả lời