Câm ??u 3 ?ánh Con Gì Nhanh Vào B??

Câm ??u 3 ?ánh con gì chu?n nh?t là ph??ng pháp giúp anh em lô ?? d? dàng b?t ???c s?. Ph??ng pháp này cho ra k?t qu? c?c cao và trúng c?c d?, ???c nhi?u lô th? áp d?ng. V?y ?? rõ h?n v? ph??ng pháp này thì hãy cùng chúng tôi tham kh?o bài vi?t d??i ?ây c?a Lixi88 ?? bi?t nên ?ánh con gì phù h?p nhé.

Bí quy?t b?t lô hi?u qu? khi câm ??u 3 ?ánh con gì chu?n nh?t

Tr??c tiên, chúng ta cùng tìm hi?u v? lô câm là nh? th? nào, sau ?ó thì tìm hi?u bí quy?t b?t lô hi?u qu? nh? ph??ng pháp câm ??u 3 ?ánh con gì.

Lô ??u câm là khái ni?m ???c dùng ?? các dân ch?i lô ?? g?i. Khi trong b?ng k?t qu? x? s? không ra có con lô nào thì ???c g?i nh? v?y s? d? hi?u h?n. ?? d? hi?u h?n thì ch?ng h?n là nó không v? ??u 5 trong t?t c? các con s? nh?: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 thì ?ây chính là lô câm ??u 5.

Nh?ng ph??ng pháp này s? giúp anh em lô ?? có th? b?t ???c ? tr??ng h?p nh?: Câm ??u 1, câm ??u 2, câm ??u 3. Còn v?i câm ??u 4 tr? lên thì ít khi x?y ra và anh em có th? tham kh?o thêm tr??ng h?p sau ?ây:

Bí quy?t b?t lô hi?u qu? khi câm ??u 3 ?ánh con gì chu?n nh?t
Bí quy?t b?t lô hi?u qu? khi câm ??u 3 ?ánh con gì chu?n nh?t

N?u ??u câm là 1 thì nh? sau: 

Ch?ng h?n nh?, k?t qu? hôm nay có ??u câm là 1 thì nên ?ánh con lô vào ngày hôm sau là các con s?: 01, 10 và 11. Trong ?ó 01 s? v? cho ngày ti?p theo. ?ây là cách d? b?t con lô nh?t, c?c k? ??n gi?n.

N?u có 2 ??u câm thì xét nh? sau:

N?u hôm nay trong b?ng k?t qu? x? s? có 2 ??u câm nh? là ??u câm 2 và ??u câm 3 thì s? có dàn s? nh? là: 20, 22, 23, 30, 32, 33 và lô v? cho ngày mai là 03. Cách b?t lô này c?ng r?t ??n gi?n và nhanh chóng, mang l?i hi?u qu? cao và không t?n nhi?u công s?c.

Tr??ng h?p có 3 ??u câm thì ???c xét nh? sau

N?u 3 ??u câm thì anh em xem b?ng k?t q?a x? s? s? có 3 ??u câm là x, y và z cùng v?i dàn s? là xy, yz, yx, zy. Tr??ng h?p này thì ít x?y ra nh?ng anh em v?n nên ghi nh? và tham kh?o ngay, b?i s? có lúc c?n dùng ??n.

Tr??ng h?p 3 ??u câm ?? nuôi lô
Tr??ng h?p 3 ??u câm ?? nuôi lô

Câm ??u 3 ?ánh con gì nhanh vào b??

Câm ??u 3 ?ánh con gì nhanh vào b?? Thì khi này anh em d?a vào quy lu?t ?ánh lô câm ??u nh? trên, ?? có nh?ng con s? phù h?p nh?t theo nh? th?ng kê ngay d??i ?ây.

 • Câm ??u 0 ngày hôm sau ?ánh con 00, 04, 05, 06, 08, 09
 • Câm ??u 1 ngày hôm sau ?ánh con 01, 10, 11, 14, 16, 18, 19
 • Câm ??u 2 ngày hôm sau ?ánh con 02, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27
 • Câm ??u 3 ngày hôm sau ?ánh con 03, 30, 33, 36, 38, 39
 • Câm ??u 4 ngày hôm sau ?ánh con 04, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48
 • Câm ??u 5 ngày hôm sau ?ánh con 05, 50, 52, 53, 55, 58, 59
 • Câm ??u 6 ngày hôm sau ?ánh con 06, 60, 62, 64, 66, 68, 69
 • Câm ??u 7 ngày hôm sau ?ánh con 07, 70, 72, 75, 76, 77, 79
 • Câm ??u 8 ngày hôm sau ?ánh con 08, 80, 81, 83, 84, 88, 89
 • Câm ??u 9 ngày hôm sau ?ánh con 09, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99
Câm ??u 3 ?ánh con gì nhanh vào b?
Câm ??u 3 ?ánh con gì nhanh vào b?

Bí quy?t soi c?u lô ?? d? trúng khác dành cho các tân th?

 • N?u có 3 s? gi?ng nhau xu?t hi?n trong cùng 1 gi?i. Hãy b? 3 s? ?ó, nh?ng s? còn l?i thì ch?n s? l?n nh?t và con s? bé nh?t ?? ghép v?i nhau (lo?i tr? s? 0) trong gi?i ??c bi?t. V?i cách này, anh em dùng ?? ?ánh lô trong 3 ngày ti?p theo và dùng t? gi?i 1 ??n gi?i 6.
 • Anh em ch?n ra con s? may m?n b?ng cách l?y s? trùng ?uôi và ??u v?i nhau. B?ng cách này, anh em ch?n con s? gi?i 7 và gi?i 6 trong b?ng k?t qu? x? s?. N?u trùng ??u thì l?y 2 s? ??u c?a 2 gi?i ? gi?a ?? ghép l?i thành m?t c?p ?ánh lô trong 3 ngày liên ti?p.
 • Ki?m tra K?t qu? x? s? và l?y 3 s? li?n nhau có trùng ??u. N?u trong 3 gi?i có 3 s? trùng ??u k? nhau thì 3 ngày k? ti?p s? nuôi 3 con lô này s? không th?y xu?t hi?n và ng??i ch?i s? l?a ch?n 2 trong 3 con lô ?ó ?? nuôi.
 • Khi nuôi lô 2 ngày là anh em xét theo gi?i 4. N?u có d?ng 2 s? ? gi?a ???c k?p b?i 1 s? ho?c k?p v?i bóng c?a nó thì anh em dùng 2 s? gi?a và ?ánh lô trong 3 ngày k? ti?p.
 • Cách nuôi gi?i ??c bi?t ?? tìm ???c con s? phù h?p. C?ng các con s? ? gi?i ??c bi?t và ghép v?i con s? 0 ho?c s? 8 ?? t?o thành c?p. Khi này anh em nuôi lô trong 3 ngày k? ti?p nhau.

K?t lu?n

Trên ?ây là bài vi?t v? câm ??u 3 ?ánh con gì nhanh v? b? mà chúng tôi ?ã t?ng h?p l?i ?? chia s? cho anh em cùng n?m rõ. Hy v?ng v?i nh?ng thông tin h?u ích trên s? giúp anh em n?m b?t ???c ph??ng pháp lô câm ?? b?t ???c con lô chu?n xác nh?t.

 

XEM THÊM : Gi?i mã m? th?y ng??i yêu c?

XEM THÊM : Gi?i mã gi?c m? th?y ?ánh nhau ch?t ng??i

Trả lời