H??ng d?n ch?i xúc x?c t? d? dàng và hi?u qu?

?? có th? tham gia ch?i m?t cách d? dàng và hi?u qu? nh?t, mang l?i nh?ng th?ng l?i l?n, b?n hãy cùng Lixi88 theo dõi h??ng d?n ch?i xúc x?c t? d??i ?ây và quy?t ??nh ??a ra nh?ng l?a ch?n chính xác trong trò này nhé!

??nh ngh?a th? nào là xúc x?c t?

Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trò ch?i này s? ph?i ?oán xem 3 h?t xúc x?c s? là gì và ti?n hành ??t c??c. Ng??i ch?i s? b?t ??u ti?n hành ??t c??c ? m?t ho?c nhi?u vùng c??c t?n t?i trên m?t bàn, cho ??n khi nhân viên ?i?u khi?n c?a trò ch?i ??a ra thông báo “Không ???c ??t C??c N?a”. M?t con s? duy nh?t có nhi?u vùng ??t c??c khác nhau, k? c? b? tam xúc x?c cùng nh?ng t? l? tr? th??ng khác bi?t so v?i k?t qu? c?a 3 h?t xúc x?c ???c m? ra và lúc này các vùng th?ng c??c s? sáng ?èn trên m?t bàn.

Thao tác ch?i xúc x?c t? nh? th? nào là ?úng?
Thao tác ch?i xúc x?c t? nh? th? nào là ?úng?

H??ng d?n ch?i xúc x?c t? v?i chi?n l??c hi?u qu?

Trò ch?i này ch? y?u ph? thu?c vào v?n may c?a ng??i ch?i nên th?c t? nó c?ng ?òi h?i tính kiên nh?n, ngoài ra vi?c phòng th? c?ng ???c tr? nên ?u tiên h?n là t?n công d?n d?p. Ng??i tham gia ch?i Xúc X?c v?i cách phòng th? có th? giúp h? gi? l?i nhi?u ti?n h?n và có th? ? l?i lâu h?n trong ván c??c. N?u b?n ch?i theo h??ng d?n ch?i xúc x?c t? v?i cách ch?i này, b?n có th? th?ng m?t kho?n l?i nhu?n l?n h?n. T? l? t?t nh?t kho?ng 2.78%, ?ây c?ng là t? l? d? tìm th?y nh?t và ?? b?n có th? ??t ???c nh?ng t? l? mong mu?n t??ng t?.

Quy t?c c??c trong trò ch?i xúc x?c t?

Trong tr??ng h?p b?n ??t c??c nh? thì b?n c?n d? ?oán r?ng t?ng s? l?n tung c?a 3 con Xúc X?c kho?ng t? 4 – 10 m?i ván. Nh?ng m?t khác, ??t c??c l?n s? xoay quanh ng??i ch?i v?i nh?ng d? ?oán v? t?ng s? ?i?m cùng 3 xúc x?c kho?ng 11 – 17 l?n m?i ván. Trong tr??ng h?p b?n ??t c??c l?n v?i t? l? c??c là 1, khi ?ó b?n có nguy c? th?ng v?i s? ti?n h?n so v?i c??c nh?. Trái l?i, b?n hoàn toàn s? h?u c? h?i giành chi?n th?ng cao h?n.

Quy t?c cá c??c c?a trò ch?i xúc x?c t?
Quy t?c cá c??c c?a trò ch?i xúc x?c t?

Trong tr??ng h?p b?n ch?n ??t c??c vào duy nh?t m?t con s?, thì b?n nên ch? t?p chung vào con xúc x?c duy nh?t ?ó, sau ?ó c? g?ng d? ?oán m?t s? nào s? xu?t hi?n. Do ?ó, không có gì l? n?u có nhi?u c??c th? ??t c??c nhi?u l?n vào cùng m?t con s? ?? có th? s? h?u ???c k?t qu? thu?n l?i nh?t.

H??ng d?n ch?i xúc x?c t? cho ng??i m?i b?t ??u

M?t s? chi?n l??c ???c gi?i thi?u ?? h??ng d?n ch?i xúc x?c t? tuy nhiên nhi?u ng??i v?n còn khá khó kh?n trong vi?c áp d?ng. Nh?ng th?c t? là do m?i ng??i quá th?n tr?ng v?i các chi?n thu?t ch?i trong trò ch?i này, t?t nhiên, nh?ng chi?n l??c hoàn toàn có th? giúp ng??i ch?i m?i b?t ??u thành th?o trò ch?i. Vì nó giúp b?n h?n ch? t?i ?a t?n th?t tài chính và t?ng thêm kinh nghi?m ?? ti?p t?c chi?n ??u nh?ng bàn c??c khác.

??t c??c phù h?p v?i ?i?u ki?n hi?n có c?a b?n thân

Theo nh?ng kinh nghi?m mà ng??i ch?i xúc x?c t? lâu n?m chia s? là ??t c??c ?? tìm ra cách ch?i xúc x?c phù h?p nh?t v?i b?n thân. Tuy nhiên, c?ng không ph?i b?t c? khi nào chúng ta c?ng có kh? n?ng ?? th?c hi?n cá c??c l?n nh?t. B?i vì t ph?i phân tích và quan sát th? tr?n c?a cu?c ch?i và giúp b?n mang l?i nh?ng kho?n l?i nhu?n cao nh?t.

H??ng d?n ch?i xúc x?c t? cho ng??i m?i b?t ??u
H??ng d?n ch?i xúc x?c t? cho ng??i m?i b?t ??u

Hãy l?a ch?n ??t c??c ? nh?ng bàn ch?i có nhi?u ng??i ch?i

Theo nh?n ??nh c?a nh?ng ai ?ã t?ng ch?i xúc x?c t?, thì h? ?ánh giá r?ng trong tr??ng h?p s? l??ng thành viên bàn ch?i càng l?n thì kh? n?ng chi?n th?ng càng ??m. Và th?c t? hi?n nay c?ng có r?t nhi?u ng??i s? d?ng ph??ng pháp này và có nh?ng hi?u qu? cao trong ??t c??c. B?n có th? th?c hi?n th? ngày n?u có c? h?i và ch?n bàn c??c có s? l??ng ?ông nh?t. Vì t? l? th?ng th??ng nghiêng v? s? ng??i tham gia bàn ch?i.

??ng ch?i n?u tinh th?n không minh m?n

M?t trong nh?ng ?i?u vô cùng quan tr?ng và khá quen thu?c  mà khách ch?i th??ng g?p ph?i và không th? b? qua ?ó chính là không nên ch?i xúc x?c t? khi ?ang m?t m?i, khó ch?u. Vì ?ây không ch? là trò ch?i gi?i trí mà còn quy?t ??nh l?n ??n ??n s? l??ng ti?n b?n s? thu l?i h?n l? n?ng. Vì v?y, trong tr??ng h?p s?c kh?e không t?t, không ???c minh m?n thì ng??i ch?i s? không có kh? n?ng d? ?oán chính xác k?t qu? s? x?y ra. Hãy th?t th? giãn và tho?i mái khi tham gia ch?i b?n nhé.

K?t lu?n:

Trên ?ây là nh?ng h??ng d?n ch?i xúc x?c t? nh? th? nào và nh?ng chi?n thu?t hay dành cho ng??i m?i b?t ??u. Hy v?ng b?n có th? n?m b?t ???c và ??a ra nh?ng quy?t ??nh ?ánh con ?? gì ?? th?ng l?n nhé!

XEM THÊM : Ba tây là gì– M?o v?t ?ánh ba tây ch?c th?ng 100%

XEM THÊM : Nhà cái WStar77 – Sân ch?i cá c??c h?p d?n ?áng ???c quan tâm

Trả lời