Dàn ?? b?t t? b?n không nên b? qua

Ch?c h?n n?u nh? ?ã ch?i lâu n?m anh em ??u ?ã tích l?y ???c cách ch?i cho riêng mình. V?y anh em ?ã t?ng nghe dàn b?t t? bao gi? ch?a? N?u ch?a bi?t thì cùng Lixi88 tham kh?o bài vi?t khám phá dàn ?? b?t t? ???c gi?i thi?u ngay sau ?ây.

Dàn b?t t? b?n nên bi?t
Dàn b?t t? b?n nên bi?t

Dàn ?? b?t t? là gì?

Dàn b?t t? là gì?
Dàn b?t t? là gì?

Dàn ?? b?t t? pháp ???c s? d?ng an toàn v?i t? l? th?ng cao h?n r?t nhi?u so v?i cách soi lô ?? truy?n th?ng. Trong h?n 100 dãy s?, s? có các s? ???c ch?n và coi là dàn b?t t?. Nh?ng ?? ch?n ???c nh?ng con s? này anh em c?n ph?i có k? n?ng cao bao g?m kh? n?ng t? duy, t?ng h?p, tính toán và chi?n thu?t rõ ràng. 

Trong các c?p s? 2 và 3 ch? s? t? 00 ??n 99 ho?c 000 ??n 999 anh em s? ch?n l?a ra 1 dãy s? có 2 ho?c 3 ch? s? tr? nên thông qua các k? n?ng c?a mình ?? t?o thành m?t dàn b?t t? và ?em ?i ?ánh. V?i cách ?ánh này t? l? th?ng s? cao h?n, nh?ng v?n b? ra ph?i nhi?u do ph?i ?ánh m?t dãy s? thay vì 1 ??n 2 con ?? thông th??ng.

?u ?i?m c?a dàn b?t t? là gì?

T?t nhiên, m?t ph??ng pháp ???c anh em l?a ch?n nhi?u ch?c ch?n s? có dàn ?? b?t t? :

  • T? l? trúng ?? lên t?i 80%, ??u t? nuôi càng nhi?u thì t? l? này càng cao
  • Tính an toàn cao n?u anh em ?ánh quan n?m và có th? ?n thông nhi?u k? liên ti?p.
  • T? l? ?n ti?n khi nuôi dàn cao: 1 ?n 99 n?u ?ánh ? các nhà cái uy tín, và 1 ?n 70 v?i cách ghi ?? truy?n th?ng.

Ph??ng pháp b?t dàn ?? b?t t? hi?u qu?

Ph??ng pháp b?t dàn b?t t?
Ph??ng pháp b?t dàn b?t t?

??i v?i nh?ng anh em lâu n?m ch?c h?n ?ã có nh?ng ph??ng pháp riêng c?a mình, d??i ?ây là nh?ng chia s? kinh nghi?m x??ng máu mà anh em m?i ch?i có th? h?c theo ?? th?ng v?i.

Kiên trì nuôi dàn 36 s? ??c bi?t

?ây là ph??ng pháp phù h?p v?i anh em có v?n ch?i ít và không có nhi?u th?i gian nghiên c?u và mu?n ?n ch?c m?c b?n. Dàn 36 s? này bao g?m 36 s? khác nhau trong t? h?p các s? t? 00 ??n 99.

Dàn ?? b?t t? ph??ng pháp này có th? áp d?ng cho x? s? 3 mi?n B?c, Trung, Nam. Vì ?ây là cách ch?i an toàn, ít v?n nên ti?n th??ng th?ng c??c s? ít h?n so v?i cách ch?i b?ch th? nh?ng c?ng ?? ?? anh em ?m no khi th?ng gi?i.

Nuôi dàn ?? 64 s?

??n gi?n thì ?ây là cách nuôi nhi?u con ?? h?n bao g?m 64 s? và t? l? chi?n th?ng c?ng cao h?n dàn 36 ? trên.

?ánh dàn ?? b?t b?i 10 con

?ây là cách anh em s? ch?n l?a th?t k? và nuôi 10 con ?? may m?n nh?t. Vi?c nuôi ít con ?? s? ti?t ki?m ti?n cho anh em và vi?c ch?n l?c c?n th?n c?ng c?ng t?ng kh? n?ng ?n ti?n.

Soi c?u dàn 20 s?

Dàn ?? b?t t? c?a nh?ng anh em nhi?u ti?n. ??u tiên s? l?a ch?n ra 20 con ?? có t? l? trúng cao nh?t, sau ?ó nuôi trong 3 ngày. Ch?c ch?n anh em s? thu ???c kho?n ti?n không h? nh? v?i cách ch?i này.

Soi c?u dàn 50 s?

V?i b? ?? 100 mà anh em nuôi 50 s? thì t? l? th?ng ?ã lên t?i 50%. Cái này g?i là li?u ?n nhi?u. ??u t? nhi?u thì thu v? c?ng nhi?u.

Cách b?t dàn b?t t? ?? d?a theo ch?m

?ây là cách l?a ch?n các con s? d?a vào ch?m chính, b?n c?n ch?n 1 trong 2 ch?m b?t k? trong k?t qu? x? s? ?? t?o thành 1 dàn ?? nh? ý anh em.

H??ng d?n cách xây d?ng dàn b?t t?

Cách 1: D?a vào k?t qu? x? s? ?ã ra tr??c ?ó

?ây là ph??ng pháp khá ??n gi?n, hi?u qu? và ???c ?ánh giá là khá hi?u qu?. Anh em s? kh?o sát và l?a ch?n các con s? trong t?ng ?? t? m?t tháng tr? l?i ?? ch?n ra nh?ng con s? cho vào dàn b?t t? c?a mình.

Cách 2: Xây d?ng dàn d?a vào t?ng ?? còn thi?u

Trong vòng 1 tháng, s? có h?n 30 l??t qua c?u và th??ng có 10 t?ng ??. Vì v?y anh em ch? c?n t?ng h?p l?i các t?ng ?? ?ã có và tìm ra quy lu?t. Sau ?ó soi ra t?ng ?? ch?a có ?? ?ánh. C?c soi c?u này không quá ph?c t?p, ch? c?n anh em kiên trì là có th? th?ng ???c.

Cách 3: Theo các ch?m v?a ra

N?u là ng??i ch?i lâu n?m, ch?c anh em c?ng ?ã phát hi?n ra, các d?i ?? v? l?n này th??ng gi?ng v?i các ch?m v?a ra c?a k? tr??c. Vì v?y hãy b?t l?i nh?ng con ?? này và nuôi trong vài ngày t?i.

Cách 4: Theo ch?m còn thi?u

Ng??i ch?i s? quan sát các ch?m ?ã ra c?a ngày hôm tr??c, sau ?ó lo?i b? và ?ánh các ch?m còn thi?u v? các ngày sau. 

L?i k?t

Trên ?ây là nh?ng thông tin c? b?n v? dàn ?? b?t t?, ?u ?i?m, ph??ng pháp và h??ng d?n ch?n dàn. R?t mong bài vi?t ?ã giúp anh em m?i ch?i l?a ch?n ???c ph??ng pháp phù h?p ?? t?o nên dàn ?? ?ánh ?âu trúng ?ó cho riêng mình. Lô ??, x? s? là trò ch?i may m?n, nh?ng có ???c ph??ng pháp ch?i s? t?ng t? l? th?ng. Chúc anh em chi?n th?ng.

XEM THÊM : Baccarat là gì? Cách ch?i game th?ng l?n trong n?m 2022

XEM THÊM : Binh x?p xám là gì? Cách ch?i game chi?n th?ng hàng lo?t

Trả lời