Gi?i mã – ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì ?? trúng gi?i ??c ??c 

Ch?c h?n ? ?ây có r?t nhi?u anh em th?c m?c r?ng hôm nay ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì ?? trúng l?n, và s? nào ?? thay ??i cu?c s?ng mình? T?t nhiên gi?i ??c bi?t x? s? s? là nh?ng con s? có các quy lu?t riêng. V?y nên trong bài vi?t này Lixi88 s? giúp m?i ng??i cách tìm nh?ng con s? có xác su?t cao s? ra vào ngày k? ti?p t? ?ó mà m?i ng??i có th? tính và d? ?oán con s? s? ra ngày hôm sau. Hãy cùng tìm hi?u ngay luôn nhé !

Ý ngh?a con s? 38 nh? th? nào?

T? x?a các c? ta ?ã truy?n tai nhau v? ý ngh?a c?a con s? 38, con s? này ?em ??n v?n ??i ???c phú quý phù tr?, luôn g?p may m?n n?u ai có cho mình ???c con s? này thì cu?c ??i luôn tài hoa n? r?. V?y nên ti?p theo ?ây chúng ta s? xem là con s? 38 này tách ra và khi gi?i ngh?a t?ng con s? c?u t?o nên nó s? có ?i?u gì ??ng sau nhé :

  • ??u con s? 3: ông bà ta th??ng có câu nói r?t hay “v?ng ch?c nh? ki?ng ba chân” và s? 3 nh? t??ng tr?ng ?n ý cho ?i?u ?ó. Nó có hàm ý s? này th? hi?n cho s? v?ng ch?c, dù g?p sóng gió bão táp thì v?n luôn ch?ng ch?i ???c vô cùng kiên ??nh.
  • Con s? ba còn cho th?y s? xu?t hi?n c?a ch? “TÀI” may m?n và luôn tuy?t v?i. V?y nên khi chúng ta có m?t ý chí cao ??nh, quy?t tâm thì dù g?p ph?i nh?ng gian nan c?n tr? tâm nguy?n c?a chúng ta ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì thì v?n s? hoàn thành ???c nh?ng m?c tiêu ?ã ?? ra tr??c ?ó
  • Con s? 8: N? hoàng th? hi?n m?t con s? vô cùng hoàn m? trong m?t ng??i khác. Con s? này luôn ?em l?i s? tài hoa, luôn thu?n l?i trong cu?c s?ng và ???c nhi?u ng??i yêu quý mong mu?n c?ng s? h?u ???c con s? này. Nói m?t cách sâu r?ng h?n n?a thì s? 8 còn t??ng tr?ng cho s? ?i lên, cu?c ??i m? r?ng, công vi?c, tình c?m luôn phát tri?n theo chi?u tích c?c.
  • Và cu?i cùng con s? này gi?ng nh? ch? “PHÁT” v?y luôn ??i m?i và mang l?i nh?ng giá tr? thành công trong cu?c s?ng. N?u b?n có ???c 2 con s? này ch?c ch?n b?n s? ???c thu?n l?i s?ng cu?c s?ng an nhàn,…
gi?i mã con s? 38 - ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì 
gi?i mã con s? 38 – ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì v

?? v? 38 ghi con gì có xác xu?t cao s? ra vào hôm sau ? 

N?u hôm nay gi?i xu?t hi?n s? 38 thì hôm sau nên ?ánh gì ? D?a vào cách soi c?u theo ngh?a âm d??ng c?ng là cách soi lô ?? khá chu?n. Các con s? ta soi ???c theo âm d??ng t?t c? ??u liên quan v? nhân sinh, ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì t??ng sinh t??ng kh?c có ?? m?t thi?t v?i con s? .

V?y nên d?a vào các quy lu?t mà n?u ?? v? 38 ngày hôm sau chúng ta nên ghi c?p lô 22 , 66.

Theo b?c nh? gi?i 38 thì ?ánh con gì chu?n hôm sau?  

  • ??u lô v? 38 ngày ti?p theo gh: 65, 75
  • Gi??a lô ra 38 ngày k? ?a?nh: 35, 31
  • Cuô?i lô v? 38 ngày ti?p ghi : 40, 63
  • Gia?i 8 ra con 38 hôm sau ?a?nh: 52, 66
  • Gia?i ???c biê?t v? 38 ngày mai ghi : 67, 60
  • 1 ha?ng chung ra con 38 thì hôm sau ghi con : 41, 92
d? ?oán gi?i mã ?? v? 38 thì ngày k? ti?p ?ánh con gì ? ?? ?n th??ng l?n 
d? ?oán gi?i mã ?? v? 38 thì ngày k? ti?p ?ánh con gì ? ?? ?n th??ng l?n

Ti?t l? cách b?t kèo qua con ?? 38

N?u ?ã v? 38 thì ta nên dùng các ph??ng pháp soi c?u h?p lý ?? soi ra s? xác su?t cao s? ra và nuôi trong tu?n nhé. Soi lô ?? chính xác nh? th? nào, cách soi ra sao ?? ch?n ???c con s? may m?n là ?i?u ???c nhi?u anh em lô ?? mu?n bi?t.T?t nhiên là soi c?u nh? vào lô kép ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì tuy r?t khó nh?ng ??i l?i nó có ???c quy lu?t ch?c ch?n ?? nuôi. 

Mu?n soi ra ???c con lô ho?c ?? thì ph?i xem s? l?n mà nó s? ra. Chúng ta nên t?ng h?p l?i các ngày g?n ?ây v? 38 v? thành 1 b?ng. Sau ?ó ta hãy li?t kê ra các s? lô ?? có xác su?t ra vào hôm ti?p theo và ti?p t?c làm nh? v?y nó s? ra m?t quy lu?t và ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì quãng th?i gian và s? l?n xu?t hi?n c?a nó th? nào. Suy ra ta ?ã có ngay quy lu?t b?t kèo chính xác khi ?? v? 38  ngày hôm tr??c nhé. 

?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì th?ng l?n ngày hôm sau cho anh em 
?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì th?ng l?n ngày hôm sau cho anh em

K?t lu?n 

T?t nhiên ?? trúng ???c th??ng l?n thì ta c?n d?a vào may m?n và s? t? m? quan sát bi?t cách t?ng h?p l?i r?i t? ?ó s? tính ra ???c con lô, ?? s? là gi?i ??c bi?t vào hôm sau. Bài vi?t này là câu tr? l?i cho câu h?i ?? v? 38 hôm sau ?ánh con gì ?? có th? thay ??i cu?c ??i sang ch??ng m?i t? nh?ng thông tin chúng tôi thua th?p ???c ?úc k?t t? nh?ng kinh nghi?m c?a các cao th? ?ánh ?? lâu n?m mà có ???c ?? giúp b?n ?âm th?ng vào gi?i th??ng luôn nhé 

XEM THÊM : Gi?i mã câu h?i ?? v? 79 hôm sau ?ánh con gì?

XEM THÊM : Gi?i mã câu h?i ?? v? 69 hôm sau ?ánh con gì?