Cách d? ?oán x?u ch? mi?n b?c ??n gi?n và chi ti?t nh?t

Xíu ch? là gì và cách d? ?oán x?u ch? mi?n b?c nh? th? nào? Ch?c ch?n ?ây s? hai v?n ?? mà r?t nhi?u ng??i b?t ??u ti?p xúc v?i lo?i hình trò ch?i này s? vô cùng th?c m?c và khó hi?u. Cho nên bài vi?t sau ?ây Lixi88 s? chia s? ??n các b?n nh?ng thông tin chi ti?t liên quan ??n ch? ?? x?u ch? m?t cách chi ti?t và ??n gi?n nh?t ??n các b?n nhé.

Th? nào là x?u ch? và vài thông tin chi ti?t nh?t v? x?u ch?

 

X?u ch? là m?t tên g?i xu?t phát t? mi?n nam, trò ch?i x?u ch? ???c hi?u m?t cách ??n gi?n là ng??i ch?i d? ?oán 3 s? cu?i c?a k?t qu? x? s? ngày hôm ?ó (còn n?u nh? là ng??i mi?n b?c thì nó có tên g?i ph? bi?n h?n là ?ánh 3 càng).

D? ?oán x?u ch? mi?n b?c có ngh?a là ng??i ch?i s? ?oán k?t qu? ch?i x?u ch? theo k?t qu? x? s? c?a mi?n b?c và ng??c l?i x?u ch? mi?n nam c?ng s? l?y k?t qu? x? s? c?a mi?n nam. 

Hi?n nay có r?t nhi?u lo?i x?u ch? nh? là: x?u ch? mi?n b?c, x?u ch? mi?n nam, ch? ??u, x?u ch? ?uôi, x?u ch? bao lô,… M?i lo?i x?u ch? s? có cách ch?i và tùy thu?c nhà cái s? có t? l? tr? th??ng c?ng khác nhau nên tr??c khi ch?i b?n hãy tìm hi?u th?t rõ nh?ng v?n ?? này nhé.

H??ng d?n cách d? ?oán x?u ch? mi?n b?c ??n gi?n và chi ti?t nh?t

 

Vi?c ?ánh x?u ch? mi?n b?c ch? y?u s? d?a vào s? may m?n nh?ng n?u nh? b?n mu?n soi hay d? ?oán x?u ch? mi?n b?c thì b?n c?n ph?i b? ra khá nhi?u v?n. Ngoài ra b?n c?ng có th? tham kh?o m?t s? m?o ch?i và cách ch?i bên d??i ?ây ?? nâng cao t? l? th?ng cho b?n thân:

  • Không áp d?ng ph??ng pháp ch?i b?c nh? khi ch?i x?u ch? mi?n b?c vì nó s? làm cho b?n t?n nhi?u ti?n h?n mà thôi.
  • B?n c?ng không nên ch?i d? ?oán x?u ch? mi?n b?c th??ng xuyên vì nó s? r?t khó x?y ra và c? h?i chi?n th?ng c?ng r?t th?p. B?n ch? nên ch?i x?u ch? n?u nh? b?n ch?c ch?n ???c v?i nh?ng con s? may m?n mà b?n d? ?oán.
  • ??ng bao gi? nhìn vào t? l? tr? c??c c?a trò ch?i x?u ch? mà b?n quá ?âm ??u vào nó ?? ch?i. Nhìn chung thì x?u ch? có t? l? tr? th??ng c?c cao cho nên nhi?u ng??i h? ?ã rót r?t nhi?u ti?n vào trò ch?i này mà không thu v? quá nhi?u l?i nhu?n.
  • ?? có th? d? ?oán x?u ch? mi?n b?c m?t cách chính xác nh?t thì b?n có th? ghép nh?ng con s? yêu thích vào nh?ng con s? mà b?n tin r?ng kh? n?ng cao s? xu?t hi?n trong b?ng k?t qu?. Cho nên n?u nh? b?n ?ã có ???c hai con s? cu?i c?a gi?i ??c bi?t s? có nguy c? cao s? ra thì nhi?m v? c?a b?n là tìm thêm m?t con s? n?a là có th? ch?i x?u ch? ???c r?i. 

Nhìn chung thì cách d? ?oán x?u ch? không h? ??n gi?n cho nên b?n ph?i th?t s? có nhi?u v?n và b?n l?nh thì m?i nên ch?i d? ?oán x?u ch? mi?n b?c này nhé.

T? l? ?n tr? th??ng x?u ch? mi?n b?c nh? th? nào?

d? ?oán x?u ch? mi?n b?c
d? ?oán x?u ch? mi?n b?c

 

Có th? nói t? l? tr? th??ng c?a x?u ch? trên th? tr??ng cá c??c hi?n nay c?c cao vì nó khá khó ?? d? ?oán nên nhà cái th??ng s? có t? l? nh? sau: x?u ch? ??u ?uôi là 1 ?n 400, x?u ch? bao lô là 1 ?n 30 ho?c 40. Ngoài ra thì c?ng tùy vào t? l? cá c??c c?a b?n cao hay th?p mà nhà cái c?ng có th? tr? cao ho?c th?p ??n m?t chút.

?ánh x?u ch? mi?n b?c có th? trúng ???c bao nhiêu?

X?u ch? mi?n nam và mi?n b?c s? có s? khác nhau ?ôi chút, sau ?ây là t? l? tr? th??ng c?a x?u ch? mi?n b?c:

  • X?u ch? mi?n b?c 1 th??ng 40
  • X?u ch? ??u mi?n b?c 1 th??ng 323
  • X?u ch? cu?i mi?n b?c 1 th??ng 970

Cách ?ánh và d? ?oán x?u ch? mi?n b?c 

  • ?ánh x?u ch? mi?n b?c là ?ánh 3 càng, ng??i ch?i tham gia d? ?oán 3 s? c?a x?u ch? mi?n b?c hôm nay. ?? chi?n th?ng thì thì c?n ?oán ?úng 3 s? cu?i c?a gi?i ??c bi?t x? s? mi?n b?c ngày hôm ?ó, ?ây còn g?i là cách ch?i x?u ch? ?uôi.
  • ?ánh x?u ch? ??u là ng??i ch?i s? d? ?oán 3 ch? s? ??u c?a các gi?i, n?u nh? mi?n nam s? l?y k?t qu? t?i gi?i 7 thì x?u ch? mi?n b?c ch? l?y k?t qu? t?i gi?i 6. ?ây c?ng chính là s? khác bi?t c? b?n c?a trò ch?i x?u ch? mi?n b?c và x?u ch? mi?n nam.
  • Cách ?ánh bao lô x?u ch? mi?n b?c thì nó c?ng nh? ch?i bao lô thông th??ng thay vì d? ?oán 2 s? thì b?n s? d? ?oán bao lô 3 s?. Tuy nhiên thì gi?i 7 c?a mi?n b?c và gi?i 8 c?a mi?n nam là ng??i ch?i s? không ???c tính vào k?t qu? x?u ch? bao lô.

L?i k?t

Hy v?ng v?i nh?ng thông tin mà chúng tôi chia s? bên trên v? d? ?oán x?u ch? mi?n b?c s? giúp b?n hi?u h?n v? nó. Tuy nhiên ?? chi?n th?ng ???c trò ch?i này ???c nhi?u ti?n ?òi h?i b?n c?n ph?i tr?i nghi?m ch?i th?t nhi?u ?? rút ???c nhi?u kinh nghi?m cho b?n thân. Chúc b?n may m?n và th?ng l?n khi ch?i lô ?? nhé. 

XEM THÊM : Sky88  | Red88

Trả lời