T?ng h?p 6 ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum hi?u qu? nh?t hi?n nay

D? ?oán xs Kon Tum là m?t trong nh?ng b??c làm không th? thi?u khi b?n ch?i x? s?. D? ?oán càng chính xác, t? l? th?ng s? càng cao. Tuy nhiên, ?? tìm ra con s? trúng th??ng thì ch?a bao gi? là d? dàng. 

Trong bài vi?t d??i ?ây, Lixi88 s? h??ng d?n b?n các cách d? ?oán xs Kon Tum c?c hay c?a các cao th? x? s?.

D? ?oán xs Kon Tum giúp b?n d? trúng th??ng

D? ?oán x? s? là hình th?c d?a vào các d? li?u k?t qu? ?ã có t? các phiên trao gi?i tr??c ?ó. Ng??i ch?i s? tham kh?o và phân tích t? ?ó d? ?oán ra nh?ng b? s? phù h?p. So v?i vi?c t? ch?n con s? ng?u nhiên ?? ch?i, s? d?ng ph??ng pháp d? ?oán này mang l?i nh?ng con s? có xác xu?t trúng cao h?n nhi?u.

Tham gia d? ?oán xs Kon Tum ng??i ch?i có th? d? ?oán ???c nh?ng gi?i nh?: ??u ?uôi gi?i ??c bi?t Kon Tum, s? gi?i 8 Kon Tum, lô 2 s? , lô xiên, lô nháy 2 ho?c 3…v.vv

D? ?oán xs Kon Tum cùng Q99
D? ?oán xs Kon Tum cùng Lixi88

Top 6 cách d? ?oán x? s? Kon Tum hi?u qu?, chính xác nh?t

Khi ch?i x? s? Kon Tum t?t c? con s? ??u có th? xu?t hi?n trong phiên quay th??ng. V?y nên, ng??i ch?i c?n n?m rõ các ph??ng pháp d? ?oán x? s?. D??i ?ây là 5 ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum hi?u qu? nh?t, ???c nhi?u anh em ch?i lô ?? lâu n?m truy?n tai nhau mà Lixi88 ?ã t?ng h?p ???c.

Ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum t? gi?i ??c bi?t

Nhìn chung, d? ?oán xs Kon Tum t? gi?i ??c bi?t không quá khó ?? th?c hi?n. V?i ph??ng pháp này, ng??i ch?i s? d? ?oán d?a trên dãy s? c?a gi?i ??c bi?t. C? th? là d?a theo t?ng ??, s? ??u và s? ?uôi.

Ví d?: Gi?i ??c bi?t c?a phiên tr? th??ng g?n nh?t là 124313 thì t?ng c?a dãy s? này là 14 (1+2+4+3+1+3=14). Ta ???c s? ??u tiên là 14.

Ghép ?ôi con s? ??u và con s? ?uôi c?a gi?i ??c bi?t ta s? có thêm con s? d? ?oán th? 2. Ví d?: v?i dãy s? 124313, ta ghép con s? 1 và con s? 3 l?i v?i nhau s? có con s? 13.

N?u dãy s? ? gi?i ??c bi?t có 2 con s? trùng l?p, ta s? lo?i b? các con s? gi?ng nhau và ch?n c?p s? còn l?i. Ví d?: 124313 có s? 1 và 3 là 2 s? trùng l?p (xu?t hi?n 2 l?n trong dãy s?). Nh? v?y, s? 1 và 3 s? ???c lo?i b?. 2 s? còn l?i là 24. 

T? gi?i ??c bi?t ng??i ch?i s? tìm ra cho mình ???c 2 con s? may m?n có t? l? trúng cao nh?t. ?ây c?ng là ph??ng pháp mà các cao th? th??ng dùng.

D? ?oán k?t qu? x? s? Kon Tum theo gi?i ??c bi?t
D? ?oán k?t qu? x? s? Kon Tum theo gi?i ??c bi?t

Ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum theo gi?i ba

D? ?oán xs Kon Tum theo gi?i 3 ???c nhìn nh?n là m?t ph??ng pháp d? ?oán ?u vi?t. ? gi?i 3 có nh?ng b? c?u ?n bóng và h?n n?a có th? ?n th?ng ?? cho phiên quay th??ng ti?p theo.

Cách th?c hi?n ??n gi?n nh? sau: Ng??i ch?i ch?n 1 trong 2 k?t qu? t?i gi?i 3, t? ?ó s? có ???c các con s? c? th?, sau ?ó dùng 2 s? cu?i tr? ?i 2 s? ??u thì s? ra ???c c?p s? ?ng ý. N?u k?t qu? là s? d??ng thì gi? nguyên, n?u là s? âm thì hãy l?n ng??c l?i.

Ví d?: k?t qu? gi?i ba là 92293. B?n l?y 93 – 92 = 1. 1 là s? d??ng, ngày hôm sau b?n ?ánh con 01. 

D? ?oán xs Kon Tum theo gi?i 3
D? ?oán xs Kon Tum theo gi?i 3

Ph??ng pháp d? ?oán bóng âm d??ng ng? hành

?ây là ph??ng pháp mà ng??i ch?i c?n có ki?n th?c v? thuy?t ng? hành và lu?t âm d??ng. Theo quy ??c, có 2 lo?i s? t? nhiên: s? l? và s? ch?n. S? l? là t?p h?p các s? có ?uôi là 1, 3, 5, 7, 9. S? ch?n là các s? có ?uôi là 2, 4, 6, 8, 0.

D?a theo công th?c này, chúng ta có cách tính c? th? trong 10 s? nh? sau :

  • Kim là 1 thì bóng là 6
  • M?c là 2 thì bóng là 7
  • Th?y là 3 thì bóng là 8
  • H?a là 4 thì bóng là 9
  • Th? là 5 thì bóng là 0

Tuy nhiên khi s? d?ng ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum này ng??i ch?i c?ng c?n ph?i tham kh?o k?t qu? tr??c ?ó. N?u con s? ?ó ?ã ra vào ngày hôm tr??c thì không nên ti?p t?c s? d?ng.

Ví d?: gi?i ba c?a x? s? Kon Tum hôm nay là 291023 thì con s? có t? l? trúng cao nh?t ngày hôm sau c?a gi?i ??c bi?t là 21.

Ph??ng pháp b?ch th? lô khi d? ?oán xs Kon Tum

?ây là m?t cách ch?i không ?òi h?i nhi?u v?n b?i b?n ch? ch?i duy nh?t m?t con trong m?t ngày. Ph??ng pháp b?ch th? lô ???c chia ra nhi?u cách th?c hi?n khác nhau. Tuy nhiên cách b?t b?ch th? lô hình qu? trám ???c ?ánh giá là cách th?c mang l?i s? chính xác cao nh?t.

??u tiên ng??i ch?i c?n tham kh?o b?ng k?t qu? ngày hôm tr??c, n?u xu?t hi?n lô kép n?m gi?a c?a 1 gi?i nào ?ó thì hãy l?y s? kép này cùng 1 gi?i li?n k? trên d??i ?? lu?n s? cho ngày hôm sau. L?u ý ch? ???c l?y 4 s? m?i gi?i. 

Sau khi vi?t 4 dãy s?, b?n s? th?y ???c hình qu? trám nh? ví d? bên d??i. 

1234

0552

3456

V?i dãy s? này, b?n ?ánh c?p s? 20 (S? 2 trên s? 5) và 52 (S? 5 d??i s? 5) 

D? ?oán x? s? theo c?u ch?n l?

?ây là ph??ng pháp ???c nhi?u cao th? ?a chu?ng. Ng??i m?i tham gia c?ng có th? s? d?ng ph??ng pháp này r?t d? dàng. C?u ch?n bao g?m nh?ng s? có t?ng chia h?t cho 2, c?u l? là ng??c l?i. C?n c? vào ?ó s? tính ra ???c nh?ng con s? có t? l? trúng cao.

Hi?n nay d? ?oán xs Kon Tum theo c?u ch?n l? ???c chia ra 4 d?ng nh? sau:

Câ?u ch??n ch??n g?m nh?ng con s? ch?n k?t h?p v?i nhau.

VD: 00, 20, 40, 60, 80, 02, 22, 42, 62, 82,48, 68, 88…..

Câ?u ch??n le? g?m m?t con ch?n và m?t con l? k?t h?p v?i nhau, ch?n tr??c và l? sau

VD: 01, 21,7, 27, 47, 67, 87, 09, 29, 49, 69, 89…..

Câ?u le? ch??n g?m m?t con s? l? ??ng tr??c và m?t con s? ch?n ??ng sau.

VD: 10, 30, 594, 16, 36, 56, 76, 96, 18, 38, 58, 78, 98…..

Câ?u le? le? s? là s? k?t h?p c?a 2 s? l?. 

VD: 11, 13, 11, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 95, 97, 99…

D? ?oán xs Kon Tum theo c?u ch?n l?
D? ?oán xs Kon Tum theo c?u ch?n l?

Nh?ng l?u ý khi ti?n hành d? ?oán xs Kon Tum

Gi?i th??ng cao chính là ?i?u mà b?t k? ng??i ch?i x? s? nào c?ng mong mu?n. Tuy nhiên không cu?c ch?i nào là d? dàng. B?n c?n tích c?c h?c h?i và trau d?i k? n?ng m?i có ???c thành công. 

Bên c?nh vi?c hi?u rõ các ph??ng pháp ?? d? ?oán xs Kon Tum, ng??i ch?i c?n l?u ý thêm nh?ng ?i?u sau:  

  • Hãy nghiên c?u th?t k? càng b?ng k?t qu? tr? th??ng nh?ng ngày g?n nh?t. ? ?ó có r?t nhi?u thông tin mà ng??i ch?i có th? khai thác ???c nh?: ??u ?uôi, v? trí ?n thông, lô r?i, b?ch th?, lô kép… Tùy ph??ng pháp d? ?oán ng??i ch?i s? d?ng mà ch?n h??ng khai thác phù h?p.
  • Lo?i ?i nh?ng c?p s? có t? l? r?i ro cao nh? s? trùng, s? ?ã v? nhi?u l?n, ?i?m r?i. Danh sách nh?ng con s? d? ?oán càng ???c thu h?p thì ng??i ch?i càng có t? l? th?ng cao.
  • Nên c??c thêm nh?ng c?p s? lót nh?: s? l?n, c?ng ho?c tr? 1 ??n v? so v?i s? d? ?oán) ?? t?ng kh? n?ng trúng. Ví d?: b?n ch?n ???c c?p s? 96, ban hãy ch?n thêm 95 và 97. Ngoài ra, b?n có th? ??i ng??c b? s? thành 69 ?? t?ng xác xu?t trúng th??ng.
  • Khi m?i b?t ??u ch?i, b?n hãy tham gia cá c??c v?i s? ti?n nh?. Sau ?ó nh?n th?y t? l? th?ng thì hãy t?ng v?n d?n d?n. Tuy nhiên ??ng s? d?ng h?t 100% v?n b?n có. Hãy luôn ghi nh? nguyên t?c quan tr?ng nh?t c?a x? s? là không ?? thâm h?t v?n.
d? ?oán xs Kon Tum
d? ?oán xs Kon Tum

Trên ?ây là nh?ng kinh nghi?m ???c ?úc k?t qua quá trình tham gia lâu n?m c?a các cao th? t?i Lixi88. B?n ?ã t?ng s? d?ng ph??ng pháp d? ?oán xs Kon Tum nào ch?a? Hãy chia s? v?i chúng tôi nhé. 

K?T LU?N

??ng quên tham gia ch?i x? s? Kon Tum và các lo?i hình x? s? khác t?i nhà cái Lixi88 nhé. Các tr?i nghi?m cá c??c t?i ?ây ch?c ch?n s? không khi?n b?n th?t v?ng. 

XEM THÊM : M?o d? ?oán x? s? Phú Yên

XEM THÊM : Gi?i ?áp chi ti?t câu h?i m? th?y mèo

Trả lời