K?t qu? x? s? Mi?n B?c ngày 25/7/2022- XSMB 25/7

Nh?ng yêu c?u khi th?c hi?n ??ng ký LIXI88

K?t qu? XSMB ngày 25-7-2022 nh? sau:
– Gi?i ??c Bi?t tr? giá 500 tri?u ??ng là vé s? có s? 69502, vé trúng gi?i ?B ph?i là vé có m?t trong nh?ng ký hi?u sau: 2 6 9 11 12 14 (AD), n?u ký hi?u trên vé không trùng, khách hàng s? trúng gi?i ph? ?B tr? giá 25 tri?u ??ng
– Gi?i Nh?t tr? giá 10 tri?u ??ng thu?c v? khách hàng s? h?u vé có dãy s? 72642
– Các vé có dãy s? 04474 và 23788 trúng gi?i Nhì tr? giá 5 tri?u ??ng
Quý khách may m?n trúng th??ng, vui lòng liên h? l?nh th??ng t?i ??i lý XSMB g?n nh?t ho?c liên h? công ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Th? ?ô t?i ??a ch?: 53E ???ng Hàng Bài, Q. Hoàn Ki?m, TP. Hà N?i. ?i?n tho?i: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123

XSMB ngày 25/7/2022

?nh XSMB ngày 25/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMB ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Th? ?ô

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Th? ?ô không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

Ghi chú


Gi?i ?B 1 t? ??ng c?a XSMB: b?t ??u t? 2/2016, XSMB thay ??i c? c?u gi?i th??ng theo ?ó vé s? có 5 s? trùng v?i gi?i ?B và có mã ??ng th?i có ký hi?u trùng v?i 1 trong 3 mã trúng gi?i ?B (trên t?ng 15 mã t?t c?) s? trúng gi?i ?B lên t?i 1 t? ??ng. Các vé mã không trùng còn l?i s? trúng gi?i ph? ??c Bi?t tr? giá 20 tri?u ??ng m?i gi?i

Chú ý: t? 3/10/2017, XSMB th? 3 và th? 5 ch? có 1 mã ?B t??ng ?ng v?i gi?i ?B tr? giá 3 t? ??ng, 14 vé còn l?i trúng gi?i ph? ?B tr? giá 15 tri?u ??ng

X? x? ki?n thi?t Mi?n B?c (xsktMB) m? th??ng vào t?t c? các ngày t? th? 2 ??n Ch? Nh?t hàng tu?n

K?t qu? x? s? Mi?n B?c (XSMB) ngày 25/7/2022 ???c c?p nh?t tr?c ti?p t? h?i ??ng quay th??ng x? s? ki?n thi?t Mi?n B?c. N?u kqxs Mi?n B?c không ???c tìm th?y, có th? do 1 trong các nguyên nhân sau ?ây:
– X? s? Mi?n B?c không m? th??ng vào ngày 25/7/2022 (tham kh?o L?ch m? th??ng)
– X? s? Mi?n B?c ngày 25/7/2022 ch?a có k?t qu?
– X? s? Mi?n B?c ngh? quay s? m? th??ng vào ngày 25/7/2022

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88