K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 1/10/2022- XSMN 1/10

K?t qu? XSMN ngày 01-10-2022 g?m có:
– K?t qu? XSBP ngày 01/10 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 046224; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 02393; vé có 5 s? cu?i cùng là 91296 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Bình Ph??c, ??a ch?: 725 QL14, Tân Bình, ??ng Xoài, Bình Ph??c. ?i?n tho?i: (0271) 3870 296
– K?t qu? XSHCM ngày 01/10 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 015021; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 63533; vé có 5 s? cu?i cùng là 51263 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254
– K?t qu? XSHG ngày 01/10 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 647803; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 32651; vé có 5 s? cu?i cùng là 27505 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t H?u Giang, ??a ch?: P. 1, P. I, TX. V? Thanh, t?nh H?u Giang. ?i?n tho?i: (0292) 3740 344
– K?t qu? XSLA ngày 01/10 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 957896; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 58772; vé có 5 s? cu?i cùng là 99986 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Long An, ??a ch?: 25 Qu?c L? 62, P. 2, TX. Tân An, t?nh Long An. ?i?n tho?i: (0272) 3827 301 / 3826 441

XSBP ngày 1/10/2022

?nh XSBP ngày 1/10/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 1/10/2022

?nh XSHCM ngày 1/10/2022 niêm y?t

XSHG ngày 1/10/2022

?nh XSHG ngày 1/10/2022 niêm y?t

XSLA ngày 1/10/2022

?nh XSLA ngày 1/10/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 2/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88