K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 10/9/2022- XSMN 10/9

K?t qu? XSMN ngày 10-09-2022 g?m có:
– K?t qu? XSBP ngày 10/09 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 325399; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 92046; vé có 5 s? cu?i cùng là 64611 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Bình Ph??c, ??a ch?: 725 QL14, Tân Bình, ??ng Xoài, Bình Ph??c. ?i?n tho?i: (0271) 3870 296
– K?t qu? XSHCM ngày 10/09 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 965021; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 93890; vé có 5 s? cu?i cùng là 14951 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254
– K?t qu? XSHG ngày 10/09 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 187194; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 40285; vé có 5 s? cu?i cùng là 51790 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t H?u Giang, ??a ch?: P. 1, P. I, TX. V? Thanh, t?nh H?u Giang. ?i?n tho?i: (0292) 3740 344
– K?t qu? XSLA ngày 10/09 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 852061; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 38069; vé có 5 s? cu?i cùng là 75217 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Long An, ??a ch?: 25 Qu?c L? 62, P. 2, TX. Tân An, t?nh Long An. ?i?n tho?i: (0272) 3827 301 / 3826 441

XSBP ngày 10/9/2022

?nh XSBP ngày 10/9/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 10/9/2022

?nh XSHCM ngày 10/9/2022 niêm y?t

XSHG ngày 10/9/2022

?nh XSHG ngày 10/9/2022 niêm y?t

XSLA ngày 10/9/2022

?nh XSLA ngày 10/9/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 11/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88