K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 11/9/2022- XSMN 11/9

K?t qu? XSMN ngày 11-09-2022 g?m có:
– K?t qu? XSKG ngày 11/09 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 907967; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 30497; vé có 5 s? cu?i cùng là 26654 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Kiên Giang, ??a ch?: 52 ???ng Tr?n Phú, P. V?nh Thanh, TP. R?ch Giá, t?nh Kiên Giang. ?i?n tho?i: (0277) 3862913
– K?t qu? XSDL ngày 11/09 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 179361; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 98342; vé có 5 s? cu?i cùng là 72900 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Lâm ??ng, ??a ch?: S? 4 – 6 ???ng H? Tùng M?u, P. 3, TP. ?à L?t. ?i?n tho?i: (0263) 3822 111
– K?t qu? XSTG ngày 11/09 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 101001; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 49561; vé có 5 s? cu?i cùng là 78885 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Ti?n Giang, ??a ch?: 5 ???ng Th? Khoa Huân, P. 1, M? Tho, t?nh Ti?n Giang. ?i?n tho?i: (0273) 3872 489 / 3885 141

XSKG ngày 11/9/2022

?nh XSKG ngày 11/9/2022 niêm y?t

XSDL ngày 11/9/2022

?nh XSDL ngày 11/9/2022 niêm y?t

XSTG ngày 11/9/2022

?nh XSTG ngày 11/9/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 12/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88