K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 13/6/2022- XSMN 13/6

K?t qu? XSMN ngày 13-06-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCM ngày 13/06 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 175792; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 72930; vé có 5 s? cu?i cùng là 09230 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Cà Mau, ??a ch?: S? 9 ???ng Phan Ng?c Hi?n – P4, TP Cà Mau. ?i?n tho?i: (0290) 3831 787
– K?t qu? XSDT ngày 13/06 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 596338; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 93346; vé có 5 s? cu?i cùng là 21351 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Tháp, ??a ch?: 86/10 B?n xe Sa?éc, P. 2, TP. Sa ?éc, t?nh ??ng Tháp. ?i?n tho?i: (0277) 3861 746
– K?t qu? XSHCM ngày 13/06 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 940927; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 57643; vé có 5 s? cu?i cùng là 49158 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254

XSCM ngày 13/6/2022

?nh XSCM ngày 13/6/2022 niêm y?t

XSDT ngày 13/6/2022

?nh XSDT ngày 13/6/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 13/6/2022

?nh XSHCM ngày 13/6/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 6/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88