K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 24/7/2022- XSMN 24/7

K?t qu? XSMN ngày 24-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSKG ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 409072; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 95715; vé có 5 s? cu?i cùng là 31142 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Kiên Giang, ??a ch?: 52 ???ng Tr?n Phú, P. V?nh Thanh, TP. R?ch Giá, t?nh Kiên Giang. ?i?n tho?i: (0277) 3862913
– K?t qu? XSDL ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 550785; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 86219; vé có 5 s? cu?i cùng là 66424 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Lâm ??ng, ??a ch?: S? 4 – 6 ???ng H? Tùng M?u, P. 3, TP. ?à L?t. ?i?n tho?i: (0263) 3822 111
– K?t qu? XSTG ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 825562; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 46985; vé có 5 s? cu?i cùng là 57098 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Ti?n Giang, ??a ch?: 5 ???ng Th? Khoa Huân, P. 1, M? Tho, t?nh Ti?n Giang. ?i?n tho?i: (0273) 3872 489 / 3885 141

XSKG ngày 24/7/2022

?nh XSKG ngày 24/7/2022 niêm y?t

XSDL ngày 24/7/2022

?nh XSDL ngày 24/7/2022 niêm y?t

XSTG ngày 24/7/2022

?nh XSTG ngày 24/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88