K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 25/7/2022- XSMN 25/7

K?t qu? XSMN ngày 25-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCM ngày 25/07 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 522518; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 78039; vé có 5 s? cu?i cùng là 44730 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Cà Mau, ??a ch?: S? 9 ???ng Phan Ng?c Hi?n – P4, TP Cà Mau. ?i?n tho?i: (0290) 3831 787
– K?t qu? XSDT ngày 25/07 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 078469; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 38420; vé có 5 s? cu?i cùng là 80840 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Tháp, ??a ch?: 86/10 B?n xe Sa?éc, P. 2, TP. Sa ?éc, t?nh ??ng Tháp. ?i?n tho?i: (0277) 3861 746
– K?t qu? XSHCM ngày 25/07 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 792251; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 73710; vé có 5 s? cu?i cùng là 24212 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254

XSCM ngày 25/7/2022

?nh XSCM ngày 25/7/2022 niêm y?t

XSDT ngày 25/7/2022

?nh XSDT ngày 25/7/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 25/7/2022

?nh XSHCM ngày 25/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88