K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 28/12/2021- XSMN 28/12

K?t qu? XSMN ngày 28-12-2021 g?m có:
– K?t qu? XSBL ngày 28/12 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 263945; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 32792; vé có 5 s? cu?i cùng là 90474 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t B?c Liêu, ??a ch?: S? 7 ???ng Hai Bà Tr?ng, P. 3, TX. B?c Liêu. ?i?n tho?i: (0291) 3822 354 / 3822 328
– K?t qu? XSBT ngày 28/12 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 255913; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 13402; vé có 5 s? cu?i cùng là 09515 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t B?n Tre, ??a ch?: 303A4 ???ng ?oàn Hoàng Minh, P. Phú Tân, TP. B?n Tre, t?nh B?n Tre. ?i?n tho?i: (0275) 3829 422
– K?t qu? XSVT ngày 28/12 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 976997; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 33520; vé có 5 s? cu?i cùng là 15410 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t V?ng Tàu, ??a ch?: 05 ???ng Th?ng Nh?t – TP.V?ng Tàu. ?i?n tho?i: (0254) 3852 172

XSBL ngày 28/12/2021

?nh XSBL ngày 28/12/2021 niêm y?t

XSBT ngày 28/12/2021

?nh XSBT ngày 28/12/2021 niêm y?t

XSVT ngày 28/12/2021

?nh XSVT ngày 28/12/2021 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 8/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88