K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 29/12/2021- XSMN 29/12

K?t qu? XSMN ngày 29-12-2021 g?m có:
– K?t qu? XSCT ngày 29/12 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 548145; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 91428; vé có 5 s? cu?i cùng là 55741 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t C?n Th?, ??a ch?: 27 ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?. ?i?n tho?i: (0292) 3812 218 / 3822127
– K?t qu? XSDN ngày 29/12 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 272987; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 13439; vé có 5 s? cu?i cùng là 63150 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Nai, ??a ch?: S? 3 ???ng Nguy?n Ái Qu?c, P. Quang Vinh, Biên Hòa, ??ng Nai. ?i?n tho?i: (0251) 3 810 639
– K?t qu? XSST ngày 29/12 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 062568; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 58536; vé có 5 s? cu?i cùng là 22299 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Sóc Tr?ng, ??a ch?: 16 ???ng Tr?n H?ng ??o, P. 2, TP. Sóc Tr?ng. ?i?n tho?i: (0299) 3822 602

XSCT ngày 29/12/2021

?nh XSCT ngày 29/12/2021 niêm y?t

XSDN ngày 29/12/2021

?nh XSDN ngày 29/12/2021 niêm y?t

XSST ngày 29/12/2021

?nh XSST ngày 29/12/2021 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 8/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88