K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 3/10/2022- XSMN 3/10

K?t qu? XSMN ngày 03-10-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCM ngày 03/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 285053; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 22734; vé có 5 s? cu?i cùng là 91782 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Cà Mau, ??a ch?: S? 9 ???ng Phan Ng?c Hi?n – P4, TP Cà Mau. ?i?n tho?i: (0290) 3831 787
– K?t qu? XSDT ngày 03/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 265535; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 60179; vé có 5 s? cu?i cùng là 41346 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Tháp, ??a ch?: 86/10 B?n xe Sa?éc, P. 2, TP. Sa ?éc, t?nh ??ng Tháp. ?i?n tho?i: (0277) 3861 746
– K?t qu? XSHCM ngày 03/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 085720; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 70803; vé có 5 s? cu?i cùng là 47517 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254

XSCM ngày 3/10/2022

?nh XSCM ngày 3/10/2022 niêm y?t

XSDT ngày 3/10/2022

?nh XSDT ngày 3/10/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 3/10/2022

?nh XSHCM ngày 3/10/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 4/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88