K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 5/9/2022- XSMN 5/9

K?t qu? XSMN ngày 05-09-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCM ngày 05/09 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 481364; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 04821; vé có 5 s? cu?i cùng là 23605 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Cà Mau, ??a ch?: S? 9 ???ng Phan Ng?c Hi?n – P4, TP Cà Mau. ?i?n tho?i: (0290) 3831 787
– K?t qu? XSDT ngày 05/09 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 706125; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 10146; vé có 5 s? cu?i cùng là 38175 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Tháp, ??a ch?: 86/10 B?n xe Sa?éc, P. 2, TP. Sa ?éc, t?nh ??ng Tháp. ?i?n tho?i: (0277) 3861 746
– K?t qu? XSHCM ngày 05/09 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 511023; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 41786; vé có 5 s? cu?i cùng là 64481 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254

XSHCM ngày 5/9/2022

?nh XSHCM ngày 5/9/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 6/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88