K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 28/7/2022- XSMN 28/7

K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 28/07 (Th? N?m): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 728448; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 54715; vé có 5 s? cu?i cùng là 81215 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i link vào bk8 c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t An Giang, ??a ch?: 64C ???ng Nguy?n Thái H?c, P. M? Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. ?i?n tho?i: (0296) 3857 903
– K?t qu? XSBTH ngày 28/07 (Th? N?m): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 780526; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 36837; vé có 5 s? cu?i cùng là 21125 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Bình Thu?n, ??a ch?: 01 ???ng Nguy?n T?t Thành, TP Phan Thi?t, t?nh Bình Thu?n. ?i?n tho?i: (0252) 3822 568 / 3826 087
– K?t qu? XSTN ngày 28/07 (Th? N?m): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 242312; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 18725; vé có 5 s? cu?i cùng là 89247 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Tây Ninh, ??a ch?: 315A ???ng Tr?n H?ng ??o, Khu ph? 1, P. 1, TP. Tây Ninh. ?i?n tho?i: (0276) 3822 327

K?t qu? x? s? Mi?n Nam
XSAG ngày 28/7/2022 niêm y?t
XSBTH ngày 28/7/2022
XSBTH ngày 28/7/2022 niêm y?t
K?t qu? x? s? Mi?n Nam
XSTN ngày 28/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? https://bk8.mobi/ s? giúp b?n th?ng l?n khi tham gia ch?i