K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 1/1/2022- XSMT 1/1

K?t qu? XSMT ngày 01-01-2022 g?m có:
– K?t qu? XSDNG ngày 01/01 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 003756; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 20504; vé có 5 s? cu?i cùng là 73145 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ?à N?ng, ??a ch?: 308, ???ng 2/9, P. Hòa C??ng B?c, Q. H?i Châu, ?à N?ng. ?i?n tho?i: (0236) 3621 909
– K?t qu? XSDNO ngày 01/01 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 300208; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 25521; vé có 5 s? cu?i cùng là 09212 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??c Nông, ??a ch?: 136 ???ng Lý Th??ng Ki?t, Xã ??k Lao, TT. Gia Ngh?a, t?nh ??k Nông. ?i?n tho?i: (0261) 3544 832
– K?t qu? XSQNG ngày 01/01 (Th? B?y): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 202864; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 41964; vé có 5 s? cu?i cùng là 03419 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Qu?ng Ngãi, ??a ch?: 74 ???ng Phan ?ình Phùng, P. Tr?n H?ng ??o, TP. Qu?ng Ngãi. ?i?n tho?i: (0255) 3823 654

XSDNG ngày 1/1/2022

?nh XSDNG ngày 1/1/2022 niêm y?t

XSDNO ngày 1/1/2022

?nh XSDNO ngày 1/1/2022 niêm y?t

XSQNG ngày 1/1/2022

?nh XSQNG ngày 1/1/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 7/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88