K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 1/8/2022- XSMT 1/8

K?t qu? XSMT ngày 01-08-2022 g?m có:
– K?t qu? XSPY ngày 01/08 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 406462; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 66227; vé có 5 s? cu?i cùng là 87735 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Phú Yên, ??a ch?: 204 ???ng Tr?n H?ng ??o, P. 4, TP.Tuy Hòa, t?nh Phú Yên. ?i?n tho?i: (0257) 3823 468
– K?t qu? XSTTH ngày 01/08 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 985387; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 61520; vé có 5 s? cu?i cùng là 67713 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Th?a Thiên Hu?, ??a ch?: 22 ???ng T? H?u, P. Xuân Phú, TP Hu?. ?i?n tho?i: (0234) 3834 599

XSPY ngày 1/8/2022

?nh XSPY ngày 1/8/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 1/8/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88