K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 18/10/2022- XSMT 18/10

K?t qu? XSMT ngày 18-10-2022 g?m có:
– K?t qu? XSDLK ngày 18/10 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 852173; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 81860; vé có 5 s? cu?i cùng là 52449 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??c L?c, ??a ch?: S? 02 ???ng ?inh Tiên Hoàng, P. T? An, TP. Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k. ?i?n tho?i: (0262) 3856 541
– K?t qu? XSQNA ngày 18/10 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 594548; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 38761; vé có 5 s? cu?i cùng là 83506 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Qu?ng Nam, ??a ch?: 04 ???ng Tr?n Phú – TP. Tam K? – t?nh Qu?ng Nam. ?i?n tho?i: (0235) 3812 987

XSDLK ngày 18/10/2022

?nh XSDLK ngày 18/10/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 18/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88