K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 24/7/2022- XSMT 24/7

K?t qu? XSMT ngày 24-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSKH ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 583024; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 70880; vé có 5 s? cu?i cùng là 34423 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Khánh Hòa, ??a ch?: 03 ???ng Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa. ?i?n tho?i: (0258) 3822 909
– K?t qu? XSKT ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 547912; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 10389; vé có 5 s? cu?i cùng là 63431 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Kon Tum, ??a ch?: 198 ???ng Bà Tri?u – P.Quang Trung – TP. Kon Tum – t?nh Kon Tum. ?i?n tho?i: (0260) 3862 323
– K?t qu? XSTTH ngày 24/07 (Ch? Nh?t): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 070135; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 65480; vé có 5 s? cu?i cùng là 12686 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Th?a Thiên Hu?, ??a ch?: 22 ???ng T? H?u, P. Xuân Phú, TP Hu?. ?i?n tho?i: (0234) 3834 599

XSKH ngày 24/7/2022

?nh XSKH ngày 24/7/2022 niêm y?t

XSKT ngày 24/7/2022

?nh XSKT ngày 24/7/2022 niêm y?t

XSTTH ngày 24/7/2022

?nh XSTTH ngày 24/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88