K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 27/7/2022- XSMT 27/7

K?t qu? XSMT ngày 27-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSDNG ngày 27/07 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 545522; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 22421; vé có 5 s? cu?i cùng là 95032 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ?à N?ng, ??a ch?: 308, ???ng 2/9, P. Hòa C??ng B?c, Q. H?i Châu, ?à N?ng. ?i?n tho?i: (0236) 3621 909
– K?t qu? XSKH ngày 27/07 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 793897; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 33166; vé có 5 s? cu?i cùng là 43339 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Khánh Hòa, ??a ch?: 03 ???ng Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa. ?i?n tho?i: (0258) 3822 909

XSDNG ngày 27/7/2022

?nh XSDNG ngày 27/7/2022 niêm y?t

XSKH ngày 27/7/2022

?nh XSKH ngày 27/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88