K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 31/12/2021- XSMT 31/12

K?t qu? XSMT ngày 31-12-2021 g?m có:
– K?t qu? XSGL ngày 31/12 (Th? Sáu): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 248919; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 11394; vé có 5 s? cu?i cùng là 46202 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Gia Lai, ??a ch?: 60 ???ng Tr?n Phú, TP. Pleiku, t?nh Gia Lai. ?i?n tho?i: (0259) 3872 216
– K?t qu? XSNT ngày 31/12 (Th? Sáu): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 737430; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 34803; vé có 5 s? cu?i cùng là 96566 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Ninh Thu?n, ??a ch?: S? 32 ???ng 16 tháng 4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thu?n. ?i?n tho?i: (0259) 3830 155 / 3830 378 / 3830 379

XSGL ngày 31/12/2021

?nh XSGL ngày 31/12/2021 niêm y?t

XSNT ngày 31/12/2021

?nh XSNT ngày 31/12/2021 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 11/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88