K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 4/2/2020- XSMT 4/2


XSDLK ngày 4/2/2020

?nh XSDLK ngày 4/2/2020 niêm y?t
XSQNM ngày 4/2/2020

?nh XSQNM ngày 4/2/2020 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 30/9/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88