K? l?c lô khan s? 1 – Nh?ng ?i?u b?n c?n n?m rõ v? con lô này

K? l?c lô khan ??i v?i các k?t qu? x? s?, là m?t nghiên c?u c?c k? quan tr?ng. Nó s? giúp cho ng??i ch?i d? tính toán, và c?ng nh? t?ng c? h?i chi?n th?ng lên r?t nhi?u cho ng??i ch?i. R?t nhi?u ng??i s? d?ng lô khan làm c?u ?? ?ánh. V?y hôm nay cùng nhà cái  lixi88, tìm hi?u v? ch? ?? k? l?c lô khan thông qua bài vi?t d??i ?ây.

T?ng quan v? lô khan 

Lô khan là m?t b? s? lô, g?m nh?ng con s? không n? ra trong m?t th?i gian dài. Theo cách hi?u thông th??ng, ?? ???c g?i là lô khan thì b? s? ?ó không n? trong vòng h?n 10 ngày thì s? b?t ??u tính nó là m?t lô khan.

K? l?c lô khan ???c hi?u ??n gi?n là, trong th?i gian t? quá kh? ??n th?i ?i?m hi?n t?i có s? ngày v? lâu nh?t. Li?u nh?ng con s? này vì sao giúp nhi?u ng??i ch?i, tính toán ???c th?i c? ?? nuôi. N?u lô khan v??t qua gi?i h?n k? l?c lô khan, thì kh? n?ng r?t cao s?p t?i s? có ??t n? ra khá m?nh. ?ây là m?t th?i c?, ?? các dân ch?i lô ?? có th? nuôi b? s? ?ó ch? ngày n? l?n.

Nuôi dàn lô khan lâu v? nh?t ?? th?ng l?n
Nuôi dàn lô khan lâu v? nh?t ?? th?ng l?n

Nh?ng th?ng kê k? l?c lô khan

Theo th?ng kê c?a nh?ng ng??i ch?i lâu n?m, c?ng nh? các cao th? ?ã tính toán và l?c ra k? l?c lô khan ? c? 3 mi?n nh? sau:

 • ??i v?i lô khan mi?n B?c: Con lô khan ra lâu nh?t c?a x? s? mi?n B?c ?ó là 40 ngày, con lô khan ra nh? nh?t ?ó là 20 ngày.
 • ??i v?i lô khan mi?n Trung: Con lô khan ra lâu nh?t c?a x? s? mi?n Trung ?ó là 50 ngày, con lô khan ra nh? nh?t ?ó là 30 ngày. T? l? này ph?n ánh r?ng con lô khan này c?c k? khó ra.
 • ??i v?i lô khan mi?n Nam: Con lô khan ra lâu nh?t x? s? mi?n Nam ?ó là 60 ngày, con lô khan ra nh? nh?t là 45 ngày. ?ây là t? l? lô khan lâu ra nh?t n??c, ?i?u ?ó s? giúp cho nh?ng cao th? d? dàng n?m b?t, và bi?t ???c cách nuôi dàn lô ?? ?ánh th? lo?i lô khan này.
?ánh nh?ng con lô khan ??y tính m?o hi?m
?ánh nh?ng con lô khan ??y tính m?o hi?m

Kinh nghiêm ?? ?ánh lô khan c?c ??i

 Trong tr??ng h?p các b?n tính toán k? l?c lô khan, nh?ng ph?i xác ??nh t? l? khan hi?m c?a nó ?? tránh nuôi ph?i con lô khan quá lâu này làm b?n thân chi tr? khá ??m ti?n ?? nuôi, Sau ?ây là m?t s? cách xác ?inh nuôi m?t b? lô khan nh? sau:

 • N?u b?n nuôi con lô mà th?y 5 ??n 7 ngày nh?ng k?t qu? ch? ra ??u ho?c ?uôi, mà nó không ra chu?n chính thì con lô này c?a b?n ?ang lên ?? nuôi khan.
 • N?u con lô mà b?n mu?n ?ánh tr??c ?ó có t?n su?t v? lên t?i 40 – 50 l?n trong 2 tháng ra nhi?u, tr??ng h?p nuôi kho?ng 6 – 7 ngày ??u không th?y xu?t hi?n thì là b?n ?ang nuôi con lô khan, th??ng v?i nh?ng khan này th?i gian khan c?a nó có th? lên t?i 23 ngày.
 • Xác ??nh con lô mà mình mu?n ?ánh có ph?i ?ã lên khan nh? d?u hi?u ? trên ?ây không.
 • Khi th?y lô ?ã lên khan, d?a vào nh?ng th?ng kê chính xác c?a b?n, nh?n bi?t ???c ch?y ??n g?n ngày khan c?c ??i thì b?t ??u nuôi b? lô ?ó, th?i gian nuôi b? lô này, th??ng n? trong kho?ng Ngày gan c?c ??i trên d??i 5 ngày.
 • Có m?t cách n?a ?ó là, l?y k?t qu? c?a nh?ng ngày ch?n l? ghép l?i v?i nhau thành các b? s?, t? nh?ng b? s? này xem con nào ?ang khan lì nh?t thì l?y nó ?? vào ti?n nuôi nó.
 • N?u b?n mu?n soi k? h?n thì sau khi ch?n con khan l? nh?t thì ki?m tra xem 3 ngày tr??c ?ó 6 b? s? li?n k? k? tr??c nó có ra không, n?u không ra thì ti?p t?c soi cho ??n khi nó th?t s? n?, r?i sau ?ó tính chu k? vào ti?n nuôi.

L?u ý: ??i v?i ng??i có ý ??nh nuôi k? l?c lô khan, thì nên xem xét tính toán k? l??ng th?i ?i?m thích h?p ?? vào ti?n, n?u không v?n g? không ?? ?? bù l?, nuôi lô khan có tính m?o hi?m nhi?u h?n.

C?n n?m ch?c k? n?ng, và có kinh nghi?m khi ch?i lô khan
C?n n?m ch?c k? n?ng, và có kinh nghi?m khi ch?i lô khan

Các c?p lô khan v? lâu nh?t

 • N?u th? hai ?ã n? con lô 32 thì th? ba nên ?ánh con 75.
 • N?u th? hai ?ã n? con lô 41 thì th? sáu nên ?ánh con 74.
 • Th? hai ?ã n? con 04 thì th? t? nên ?ánh con 43.
 • N?u Th? hai ?ã n? con 19 thì hãy ?ánh ngay con 91 vào th? ba.
 • N?u th? ba ?ã n? con 45 thì nên ?ánh con 66 vào th? t?.
 • Tr??ng h?p th? ba ?ã n? con lô 62 thì nên ?ánh con 16 vào th? n?m.
 • N?u th? t? ?ã n? con 52 thì th? n?m hãy ?ánh con 55.
 • N?u th? t? mà n? con 78 thì th? n?m s? n? con 83.
 • Th? sáu ?ã n? con 72 thì hãy ?ánh con 23 vào ch? nh?t.
 • N?u th? b?y ?ã n? con lô 86 thì hãy ?ánh con 66 vào ch? nh?t.
 • N?u ch? nh?t mà v? con 49 thì th? hai hãy ?ánh ngay con 89.

K?t lu?n

Trên ?ây là m?t s? kinh nghi?m mà nhà cái  lixi88 , mu?n g?i ??n cho b?n v? vi?c làm rõ ch? ?? k? l?c lô khan. Nh?ng thông tin trên s? giúp ích cho b?n c?c kì nhi?u ??c bi?t là nh?ng ng??i m?i ch?i. Chúc các b?n s? có dàn s? ?ng ý và n? th??ng l?n nh?t nhá.

XEM THÊM BÀI VI?T : V7 CASINO | R365 WIN

 

 

 

Trả lời