M? th?y tr?n thì nên ?ánh con bao nhiêu?

Tr?n là m?t con v?t hi?n lành th? nh?ng vi?c g?p nó trong gi?c m? thì c?ng có nh?ng ?i?m báo c? t?t, c? x?u. ??ng th?i, nhi?u ng??i c?ng có nh?ng th?c m?c r?ng khi m? th?y tr?n thì có nên ?ánh ?? không và nên ?ánh con gì? V?y thì bài vi?t d??i ?ây, chúng tôi xin ???c gi?i ?áp t?t c? các th?c m?c này c?a quý ??c gi?.

Khi m? th?y tr?n thì có nên ?ánh ?? không, n?u ?ánh thì nên ?ánh con gì?

 

Vi?c m? th?y tr?n c?ng là m?t ?i?m báo t?t cho b?n nào mu?n ?ánh ?? th?ng l?n. Vi?c ?ánh con bao nhiêu thì còn ph? thu?c r?t nhi?u v? vi?c b?n th?y tr?n có nh?ng hình dáng hay hành ??ng gì ? trong gi?c m?. Ngay sau ?ây, tôi xin ?i?m qua cho các b?n nh?ng hành ??ng c?a tr?n và con s? t??ng ?ng v?i nó:

 • Khi b?n nhìn th?y tr?n ?ang bò tr??n ? trong gi?c m? hãy ?ánh con 28
 • KHi b?n m? th?y tr?n ?ang ?n hãy ?ánh con 49
 • KHi b?n m? th?y tr?n ?ang cu?n tròn thì hãy ?ánh ngay con 40
 • B?n m? th?y tr?n ? trong nhà b?n hãy ?ánh con 20
 • B?n m? th?y tr?n ?ang t?n công b?n hãy ?ánh con 00
 • B?n th?y tr?n ?ang t?n công ??ng lo?i hãy ?ánh con 21
 • B?n chiêm bao th?y tr?n ?ang ? d??i n??c hãy ?ánh con 22
 • B?n chiêm bao th?y tr?n ?ang ? c?nh m?t ??ng l?a thì ??ng ng?n ng?i gì khi ?ánh con 07
 • B?n chiêm bao th?y c?nh tr?n b? gi?t hãy nhanh tay ?i ?ánh con 74
 • B?n th?y tr?n ch?t nh?ng xác v?n còn nguyên v?n thì ?ánh 94
 • B?n th?y tr?n ch?t mà xác b? nát tan thì ??ng ng?n ng?i gì khi ?i ?ánh con 58
 • B?n chiêm bao th?y tr?n ?ang ch?i v?i ??ng v?t khác hãy ?ánh 86
 • B?n th?y tr?n ?ang ch?i v?i con ng??i ? trong gi?c m? hãy phang ngay con lô 87
 • B?n chiêm bao th?y c?nh tr?n b? ??ng v?t khác t?n công và b? yêu th? hãy nhanh ?i ?ánh con 77
 • B?n chiêm bao th?y m?t con tr?n kh?ng l? thì hãy ?ánh ?ôi con 77, 91

Trên ?ây chính là nh?ng hành ??ng và con s? t??ng x?ng trong vi?c b?n m? th?y tr?n. Các b?n khi g?p gi?c m? này thì hãy tham kh?o và tìm ra cho b?n thân m?t con s? may m?n nhé.

Nh?ng ?i?m báo c?a vi?c m? th?y tr?n

B?t k? gi?c m? nào thì c?ng luôn có nh?ng ?i?m báo mang t?i s? may m?n và xui r?i. Ngay c? vi?c b?n m? th?y tr?n thì c?ng có 2 chi?u h??ng này. Các b?n cùng chúng tôi tìm hi?u nh?ng ?i?m báo c?a gi?c m? này t?i ?ây nhé.

B?n m? th?y tr?n kh?ng l?

?ây chính là gi?c m? mang ?i?m báo t?t lành không ch? cho b?n mà còn cho c? gia ?ình b?n. Có th?, th?i gian tr??c gia ?ình b?n ?ã g?p nhi?u bi?n c? v? các v?n ?? trong cu?c s?ng. Nh?ng t??ng lai g?n thôi, các v?n ?? này c?a gia ?ình b?n s? ???c gi?i quy?t h?t. T? ?ó, gia ?ình b?n s? ?oàn k?t và th?t s? th?u hi?u nhau h?n bao gi? h?t.

B?n m? th?y tr?n qu?n quanh ng??i

mo thay tran

?ây chính là m?t gi?c m? mang ?i?m báo x?u mà b?n c?n ph?i th?t s? c?n th?n trong th?i gian t??ng lai. Có th? s?p t?i s? có m?i nguy h?i ??n v?i b?n. M?i nguy h?i này có th? ??n là do nh?ng vi?c mà b?n ?ã làm tr??c ?ó ho?c c?ng có th? do nh?ng m?i quan h? xung quanh b?n. B?i v?y, ngay t? bây gi? b?n c?n có m?t s? dè ch?ng, suy ngh? k? tr??c khi hành ??ng m?t ?i?u gì ?ó. ??ng th?i, b?n c?ng c?n bi?t ch?n b?n mà ch?i ?? tránh vi?c b?n bè có th? h?i mình.

B?n m? th?y tr?n l?t xác

?ây chính là gi?c m? mang 2 ?i?m báo khác nhau bao g?m c? t?t và x?u. C? th?:

 • ?i?m báo t?t: có th? trong m?t th?i gian t?i công vi?c b?n ?ang làm s? có th? mang ??n cho b?n nhi?u ?i?u t?t lành. Có th? là b?n s? ???c th?ng ch?c, t?ng l??ng ho?c có th? là d? án b?n ?ang làm s? có ???c s? thành công vang d?i
 • ?i?m báo x?u: N?u b?n là ng??i ?ang che gi?u m?t bí m?t nào ?ó thì bí m?t này s? s?m ???c ti?t l? thôi. B?n ?ang che d?u nh?ng sai sót và l?i l?m c?a chính b?n thân b?n. Chúng tôi khuyên b?n r?ng, b?n nên thành th?t nh?n l?i và s?a ??i v? l?i l?m này ?? có th? nh?n ???c s? tha th? t? m?i ng??i nhé.

B?n chiêm bao th?y tr?n xanh

?ây chính là gi?c m? mang ?i?m báo r?ng s?p t?i b?n s? có ???c m?t m?i quan h? m?i b?t ??u. M?i quan h? này là do chính nh?ng ng??i thân, b?n bè c?a b?n gi?i thi?u. M?i quan h? này s? th?t s? làm b?n có ???c h?nh phúc và ni?m tin vô t?n.

B?n chiêm bao th?y tr?n ?en

?ây chính là gi?c m? mang d? báo r?ng s?p t?i b?n s? có s? thay ??i trong công vi?c. S? thay ??i này s? giúp cho b?n ???c bi?t và h?c h?i nhi?u ?i?u m?i l?. ?ây chính là m?t c? h?i t?t ?? các b?n có th? th?t s? thay ??i b?n thân mình ?ó nha.

K?t lu?n

Trên ?ây c?a https://one88.ltd/ chính là t?t c? nh?ng thông tin v? vi?c m? th?y tr?n mà chúng tôi ?ã ?? c?p ??n v?i các b?n. R?t hy v?ng r?ng bài vi?t này c?a lixi88 s? th?t s? có th? giúp ích cho công vi?c và cu?c s?ng hi?n t?i c?a các b?n.

Trả lời