Soi c?u 24 gi? mi?n b?c sao cho chu?n – ?ánh lô ?? ??p

V?y anh em ?ã bi?t làm sao ?? soi c?u 24 gi? mi?n b?c chu?n nh?t hay ch?a. Nh?n th?y có nhi?u anh em v?n ch?a n?m rõ v? ch? ?? này. Vì v?y bài vi?t hôm nay c?a X? S? Lixi88 s? ?i gi?i ?áp c?ng nh? g?i ý cho anh em nh?ng con lô siêu ??p trong 24 gi? t?i nên ?ánh nhé!

Ch?i lô ?? thì vi?c ???ng nhiên c?n ph?i làm ?ó chính là tìm ra con s? ??p nh?t ?? ?ánh ?úng không anh em. ?ây không ch? là trò ch?i may r?i mà c?n nhi?u y?u t? thì m?i có th? giành ???c chi?n th?ng.

Có nên soi c?u 24 gi? mi?n b?c h?ng ngày hay không? 

?ây là câu h?i mà có khá nhi?u anh em th?c m?c. Câu tr? l?i thì s? ph? thu?c vào s? thích và phong cách ch?i lô ?? c?a m?i ng??i. Và ?? cho anh em có cái nhìn chu?n nh?t v? ch? ?? này thì chúng tôi xin ??a ra nh?ng ?u ?i?m c?a ph??ng pháp này khi áp d?ng nhé!

 • ??u tiên là v?i ph??ng pháp này thì anh em s? có th? tìm ???c cho mình các c?p lô b?ch th? ??p và có t? su?t ?? v? cao nh?t m?t cách d? dàng. 
 • Th? hai, là v?i ph??ng pháp này thì anh em có th? d? dàng lo?i tr? ?i nh?ng c?p lô gan ít v? và không có kh? n?ng n? trong th?i gian ng?n. 
 • Vi?c soi c?u 24 gi? mi?n b?c s? giúp cho anh em nh?n bi?t ???c các v? trí c?u ?ang ?n thông và ngoài ra là có th? d? ?oán ???c m?t cách nh?y bén s? ch?y trong th?i gian ti?p theo. 
 • Và cu?i cùng là ph??ng pháp này s? giúp cho anh em xác ??nh ???c m?t cách h?p lý khung nuôi, dàn nuôi và cách nuôi s?…
Nên soi c?u 24 gi? mi?n B?c ?? có ???c hi?u su?t ch?i t?t nh?t
Nên soi c?u 24 gi? mi?n B?c ?? có ???c hi?u su?t ch?i t?t nh?t

Nh?ng ph??ng pháp soi c?u 24 gi? mi?n b?c chu?n

Trong lô ?? có r?t nhi?u nh?ng ph??ng pháp soi c?u khác nhau mà ?ng v?i m?i ph??ng pháp thì nó l?i có nh?ng ?u ?i?m và cách áp d?ng khác nhau. ?? có th? tìm ???c ph??ng pháp phù h?p nh?t cho mình thì không có cách nào khác ?ó chính là tr?i nghi?m th?. D??i ?ây là nh?ng ph??ng pháp tìm c?u lô ??p 24h chính xác và hay nh?t ???c chúng tôi ch?t l?c ?? g?i ??n anh em. 

Ph??ng pháp tính c?u lô ?? b?ng tính t?ng

?ây không m?t trong nh?ng ph??ng pháp ???c áp d?ng nhi?u nh?t và ???ng nhiên là không th? b? qua ???c trong b?ng danh sách các ph??ng pháp soi c?u hay ngày hôm nay. ?? áp d?ng cách coi c?u này thì c?ng khá ??n gi?n theo nguyên t?c sau: 

 • B?n hãy xác ??nh k?t qu? ?? v? c?a gi?i ??c bi?t ngày hôm tr??c
 • S? d?ng chút toán h?c b?ng cách tính t?ng t?t c? các ch? s? xu?t hi?n trong dãy s? ???c tr? v?
 • S? d?ng k? qu? thu ???c làm con lô b?ch th? ?? nuôi trong khung th?i gian kho?ng 3 ngày ti?p theo.

Ph??ng pháp này có hi?u qu? t??ng ??i cao. Tuy nhiên, ?? t?i ?u hi?u thì anh em nên ?ánh thêm lô lót bên c?nh con lô ???c tìm ra. Chia s? t? nh?ng anh em ch?i lâu n?m thì h? th??ng tham kh?o thêm các th?ng kê gan ?? tránh tr??ng h?p c?u gãy c?ng nh? t?ng cao kh? n?ng chi?n th?ng c?a mình. 

Nâng cao kh? n?ng chi?n th?ng b?ng tính câu lô b?ng t?ng
Nâng cao kh? n?ng chi?n th?ng b?ng tính câu lô b?ng t?ng

Soi c?u b?ng cách ch?i lô kép

Lô kép c?ng là m?t trong nh?ng ph??ng pháp c?c k? hi?u qu? ???c anh em lô th? ?a chu?ng. Cách ch?i c?a ph??ng pháp này c?ng t??ng ??i d? áp d?ng. Nguyên t?c ho?t ??ng c?a ph??ng pháp soi c?u này ?ó chính là tính lô d?a vào ??u câm ho?c là ?uôi câm ? trên b?ng k?t qu? tr? v?. Anh em ch? c?n ch?u khó c?p nh?t k?t qu? x? s? c?a ngày hôm tr??c và sau ?ó tìm ch?n ra con lô kép cho mình ?? nuôi trong khung t? 3 ??n 5 ngày k? theo. ??m b?o là c? h?i chi?n th?ng s? r?t là cao. 

D? ?oán c?u lô mi?n B?c 24 gi? cách soi lô b?ch th?

T? x?a ??n nay thì nh?ng anh em nào ch?i x? s? mi?n B?c ??u bi?t ??n và r?t ?a dùng ph??ng pháp này. Nguyên t?c c?a ph??ng pháp này nh? sau:

 • Xác ??nh k?t qu? ?? v? trong gi?i ??c bi?t c?a ngày hôm tr??c. Ví d? nh? gi?i ?? v? hôm tr??c ?ó là 45672
 • Tách các ch? s? theo c?p ?? t?o lô. Ví d? nh? k?t qu? ?? v? nh? trên thì ta s? ???c các s? nh? là 45 56 67 và 72. 
 • Ch?n l?a và nuôi lô theo khung mình mu?n. T?c là anh em có th? l?a ch?n 1 trong 4 s? ho?c là xem xét xem là th?i gian qua có nh?ng s? nào hãy ra trong dãy ?ó ?? ch?n ?ánh. 

Ph??ng pháp có th? nói là ??n gi?n mà l?i vô cùng hi?u qu? ??y.

S? d?ng b?c nh? ?? soi c?u 24 gi? mi?n b?c

M?t trong nh?ng ph??ng pháp siêu hay không th? không nh?c ??n khi ch?i lô ?? mi?n B?c chính là s? d?ng b?c nh?. Ph??ng pháp soi c?u này c?ng vô cùng là ??n gi?n mà anh em có th? áp d?ng ngay khi ?ã bi?t nguyên t?c c?a nó.

?? có th? áp d?ng thì anh em ch? c?n theo dõi và c?p nh?t b?ng th?ng kê t?n su?t ?? v? c?a các con s? trong kho?ng th?i gian g?n nh?t (t?t nh?t là d??i 30 ngày). Hãy d?a vào s? tinh ý trong quan sát c?a mình ?? tìm ra con nào hay ra nh?t và ch?n nó ?? ?ánh nhé!

S? d?ng b?c nh? ?? tìm lô ?? chu?n
S? d?ng b?c nh? ?? tìm lô ?? chu?n

G?i ý lô ??p ?? ?ánh trong 24 gi? t?i

Sau khi ?ã tìm hi?u v? nh?ng ph??ng pháp soi c?u lô siêu hay ? trên. Chúng tôi xin ???c  g?i t?ng ??n anh em nh?ng con s? mà các chuyên gia ?ã d? ?oán s? v? trong 24 gi? t?i. Tuy nhiên, chúng ch? mang tính ch?t tham kh?o. Vì v?y anh em hãy hoan h? ??c và và ch?n l?a m?t cách sáng su?t nh?t nha. 

 • D? ?oán con lô b?ch th? : 91
 • Lô song th? có con: 82 – 28
 • Lô xiên 2 và xiên 3 : 46 – 73; 37 – 87 – 96
 • B? các con lô 3 càng: 021 – 558 – 987
 • Các con lô kép: 22 – 99

Trên ?ây là toàn b? n?i dung bài vi?t c?a chúng tôi v? ch? ?? soi c?u 24 gi? mi?n b?c. R?t mong anh em s? ti?p t?c ?ng h? nh?ng bài vi?t khác c?a chúng tôi. Kính chúc anh em s?c kh?e và có ???c th?t nhi?u ni?m vui trong cu?c s?ng nhé!

XEM THÊM : H??ng d?n t?i game ICa v? ?i?n tho?i hay máy tính ??n gi?n

XEM THÊM : 2 cách ??i th? rikvip ra th? hay ti?n m?t nhanh chóng