Kinh Nghi?m Soi C?u Xsmb ??nh Cao Cho Dân ?am Mê Lô Th?

 Ngày nay, trò ch?i này còn tr? nên ph? bi?n h?n v?i hình th?c ch?i tr?c tuy?n. ?? chi?n th?ng b? môn may r?i này, ng??i ch?i ph?i chu?n b? cho mình chi?n thu?t và m?o ch?i hi?u qu?. Trong bài vi?t này, hãy cùng Lixi88 khám phá kinh nghi?m soi c?u xsmb ??nh cao nhé.

Kinh nghi?m soi c?u x? s? mi?n b?c theo gi?i ??c bi?t trong 5 ngày cu?i tu?n

?ây là ph??ng pháp soi c?u xsmb khá n?i ti?ng ???c nhi?u cao th? áp d?ng. ?? s? d?ng ?úng cách, ng??i ch?i c?n theo dõi và ghi nh? s? ??u c?a các gi?i ??c bi?t trong hai ngày ??u tu?n. Sau ?ó, l?y các s? này ?? tính ra t?ng ?? nuôi cho n?m ngày cu?i tu?n.

C? th?, ng??i ch?i c?n l?y s? ??u tiên c?a gi?i ??c bi?t ngày th? 2 công v?i s? ??u tiên c?a gi?i ??c bi?t ngày th? 3. T?ng c?a hai s? này s? d?ng ?? làm t?ng ?? ?ánh nuôi khung trong n?m ngày cu?i tu?n. N?u t?ng là s? có hai ch? s?, anh em có th? l?y hai con s? ?ó c?ng ti?p l?i v?i nhau dùng làm c?u ch?m c?ng ?ánh trong n?m ngày cu?i tu?n.

Ví d? sau ?ây s? giúp anh em hi?u rõ h?n v? ph??ng pháp soi c?u xsmb này. Dãy s? c?a gi?i ??c bi?t th? 2 là 65789, th? 3 là 76548. Anh em c?n tính t?ng hai s? 6 và 7, ???c 13 > 10, l?i ti?p t?c l?y 1+3=4. V?y là anh em ???c ?? ch?m s? 4 nuôi trong n?m ngày còn l?i trong tu?n. N?u quá n?m ngày, ?? v?n ch?a v?, hãy b? và ch?n con s? khác may m?n h?n.

Hình 1: Ph??ng pháp soi c?u x? s? mi?n b?c.
Hình 1: Ph??ng pháp soi c?u x? s? mi?n b?c.

Ph??ng pháp soi c?u xsmb d?a vào s? gi?a c?a gi?i ??c bi?t c?a th? 4

?ây c?ng là ph??ng pháp soi c?u ??n gi?n ???c nhi?u lô th? áp d?ng. Cách th?c hi?n ??n gi?n nh? sau, d?a vào b?ng k?t qu? x? s? mi?n B?c ngày th? 4, anh em hãy ghi nh? s? gi?a c?a gi?i ??c bi?t ?? làm c?u ch?m ??. 

Anh em có th? nuôi dàn ?? này t?i ?a trong kho?ng m?t tu?n. N?u ??n th? 4 tu?n sau mà ?? v?n ch?a v?, hãy b? và nuôi con khác. Ví d?, th? t? gi?i ??c bi?t v? dãy s? 65678. Nh? v?y, s? ? gi?a là s? 6, hãy nuôi nó trong vòng m?t tu?n nhé.

Kinh nghi?m soi c?u x? s? mi?n b?c ngày th? 5

Ph??ng pháp soi c?u xsmb d?a vào ngày th? 5 có hai cách ph? bi?n nh?t, bao g?m:

L?y s? ??u c?a ?? v? tr? ho?c c?ng v?i 1 ??n v?, b?n s? ???c con s? m?i dùng ?? nuôi ?? ch?m trong vòng m?t tu?n. Ví d?, th? n?m ngày 10/2/2022, ?? v? con 40, lúc này, b?n s? ???c s? 41 ho?c 39 ?? nuôi ??n th? n?m tu?n sau.

L?y s? ??u ho?c s? cu?i c?a ?? ?? nuôi dàn ?? c?u ch?m trong vòng m?t tu?n. Ví d?, ngày 12/4, ?? v? 70, khi ?ó, ngày 13/4 ?? v? 87, ngày 14/4 ?? v? 70 và ngày 19/4/ ?? v? 77.

Cách soi c?u x? s? mi?n b?c d?a vào s? ??u c?a gi?i ??c bi?t th? 2

?ây là kinh nghi?m soi c?u xsmb khá quen thu?c v?i nhi?u ng??i b?i cách th?c hi?n ??n gi?n và hi?u qu? mang l?i cao. Ng??i ch?i s? d?a vào k?t qu? x? s? mi?n B?c c?a ngày th? 2, l?y s? ??u tiên trong gi?i ??c bi?t làm dàn ?? ?? nuôi trong kho?ng 5 – 6 ngày. Ví d? c? th?, th? hai ngày 18/1/2022, gi?i ??c bi?t có k?t qu? là 58601, khi ?ó, anh em có th? l?y 5 làm t?ng ?? nuôi trong 5 ngày, k?t qu? ngày 22/1, ?? v? con 87.

Hình 2: Kinh nghi?m soi c?u xsmb b?t b?i. 
Hình 2: Kinh nghi?m soi c?u xsmb b?t b?i.

H??ng d?n ph??ng pháp soi c?u x? s? mi?n b?c theo ?? kép

Ph??ng pháp này tuy h?i ph?c t?p m?t chút nh?ng ??m b?o hi?u qu? s? không làm anh em th?t v?ng. Hi?n nay, các cao th? th??ng s? d?ng cách soi ?? kép theo nh?ng cách c? th? d??i ?ây:

  • Tr??ng h?p trong b?ng k?t qu? x? s?, gi?i ??c bi?t xu?t hi?n hai s? ??u ho?c hai s? gi?a là kép, t?c là hai s? gi?ng nhau. Anh em nên ch?n chúng ?? nuôi dàn ?? kép trong kho?ng b?y ngày.
  • Tr??ng h?p gi?i 7 có k?t qu? xu?t hi?n các b? s? d??i ?ây, báo hi?u kh? n?ng xu?t hi?n ?? kéo vào ngày hôm sau là r?t cao: 05, 50, 27, 72, 38, 16, 61, 83, 49, 94.
  • Tr??ng h?p gi?i s? b?y xu?t hi?n s? ??u c?a gi?i 7.1 và s? cu?i c?a gi?i 7.4 gi?ng nhau ho?c ng??c l?i, s? cu?i c?a gi?i 7.1 trùng v?i s? ??u c?a gi?i 7.4, hãy nuôi ?? kép t?i ?a ba ngày.

Ph??ng pháp soi c?u x? s? mi?n b?c online theo công th?c

Kinh nghi?m soi c?u xsmb cu?i cùng mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n anh em lô th? chính là soi c?u d?a theo công th?c có s?n. C? th?, n?u hai ngày tr??c, ?? v? hai s? AB và CD, n?u:

  • A + B + X = 10 ho?c = 20.
  • C + D + Y = 20 ho?c 10.

Khi ?ó, anh em hãy nuôi c?p XY trong ba ngày ti?p theo có xác su?t trúng cao. Tr??ng h?p n?u sau ba ngày ch?a v?, anh em nên ngh? ngày th? t?. N?u th?y th? n?m xu?t hi?n lô, hãy ngh? th? 6 và ti?p t?c ch?i vào ngày th? b?y. Trong tr??ng h?p c? n?m ngày ?? ??u không v?, hãy ?ánh ti?p vào th? 6. N?u th? 6 không n?, hãy ngh? ngày th? b?y và nuôi l?i trong ba ngày.

Hình 3: Ph??ng pháp soi c?u lô ?? hi?u qu?.
Hình 3: Ph??ng pháp soi c?u lô ?? hi?u qu?.

K?T LU?N 

Trên ?ây là m?t s? kinh nghi?m soi c?u xsmb ??nh cao ???c chúng tôi t?ng h?p t? các cao th?. Anh em hãy tham kh?o th?t k? và áp d?ng ?? giành ???c nhi?u chi?n th?ng nhé.

XEM THÊM : Game b?n cá online – Trò ch?i b?n cá tr?c tuy?n h?p d?n nh?t 2022

XEM THÊM : H??ng d?n ch?i xúc x?c t? d? dàng và hi?u qu?

Trả lời