Th?u bóng ?á: Chi ti?t và h??ng d?n cách nh?n th?u ki?m tr?m tri?u

Th?u bóng ?á là thu?t ng? th?nh hành trong gi?i cá ?? và th?m chí là m?t “ngh?” ki?m ti?n nhanh chóng, lên t?i c? tr?m tri?u ??ng sau m?t mùa gi?i. Chi ti?t h?n v? thu?t ng? s? ???c Th? thao Lixi88 gi?i thích ngay d??i ?ây ?? b?n n?m rõ.

Th?u bóng ?á là gì?

Th?u bóng ?á là m?t thu?t ng? ph? bi?n trong cá ??, và nhi?u ng??i còn g?i ?ây là th?u banh. Nh?ng ng??i ??ng gi?a ng??i ch?i và nhà cái, tr? thành trung gian ghi c??c và ?n ph?n chênh l?ch do nhà cái tr? thì ???c g?i là th?u banh. 

Th?u bóng ?á
Th?u bóng ?á

Ngày nay, khi internet phát tri?n và xu h??ng cá c??c online lên ngôi, nh?ng nhà th?u này có th? ???c g?i là nh?ng ??i lý cá ??. Website cá c??c c?a các nhà cái qu?c t? ???c ng??i Vi?t Nam ??i di?n c?ng ???c t?m coi nh? nhà th?u banh.

?u ?i?m khi tr? thành nhà th?u banh có th? nh?c t?i nh? sau:

  • Không m?t v?n: B?i b?n là bên trung gian gi?a nhà cái và ng??i ch?i nên m?i giao d?ch do nhà cái và ng??i ch?i cùng th?c hi?n. B?n s? ???c tr? hoa h?ng lên t?i g?n 50% d?a theo s? l??ng ng??i ch?i nên không m?t v?n.
  • Không m?t chi phí xây d?ng: B?n không c?n xây d?ng th??ng hi?u hay các chi phí ?? có nh?ng gi?y ch?ng nh?n h?p pháp. B?i b?n s? ho?t ??ng theo th??ng hi?u c?a nhà cái b?n ??ng ký tr? thành ??i lý.

H??ng d?n th?u bóng ?á ki?m tr?m tri?u m?i mùa gi?i

?? tr? thành th?u banh chuyên nghi?p và ki?m ???c ti?n t? ?ó s? c?n ph?i trang b? nh?ng gì và th?c hi?n nh? nào là th?c m?c mà r?t nhi?u ng??i ?ang g?p ph?i. Vì th?, h??ng d?n d??i ?ây s? giúp gi?i quy?t th?c m?c này c?a b?n m?t cách h?u ích nh?t.

H??ng d?n th?u bóng ?á ki?m tr?m tri?u m?i mùa gi?i
H??ng d?n th?u bóng ?á ki?m tr?m tri?u m?i mùa gi?i

?i?u ki?n làm th?u banh mà b?n c?n l?u ý

Th?u bóng ?á s? ph?i hi?u th?t rõ t?t t?n t?t các kèo bóng ?á b?i b?n s? tr?c ti?p ghi kèo cho ng??i ch?i. N?u không n?m ???c ki?n th?c v? kèo cá ??, b?n s? khi?n c??c th? không tin t??ng, nghi ng? uy tín c?a b?n, và th?m chí coi b?n là k? l?a ??o.

Ti?p ?ó, b?n c?ng c?n ki?n th?c v? ??i bóng và cách ??t c??c trên các trang web cá ?? hi?n nay. B?i vì hi?n t?i, ng??i ch?i ch? y?u ??t c??c online nên vi?c thành th?o các thao tác ??t c??c trên website s? giúp b?n d? dàng h? tr? khách hàng. 

Thông tin v? ??i bóng c?ng c?n ???c c?p nh?t th??ng xuyên ?? hi?u rõ h?n v? ??i hình thi ??u s?p t?i và t? ch?c s?p x?p kèo phù h?p. Ngoài ra, b?n c?ng có th? chia s? các thông tin h?u ích ?? giúp ng??i ch?i yên tâm, tin t??ng b?n.

M?t nhà th?u bóng ?á c?n ??m b?o có ít nh?t 6 ng??i ch?i tham gia nên b?n c?n thu hút khách hàng nhi?u h?n ngay t? khi thành l?p. B?i n?u không ?áp ?ng yêu c?u này t? nhà cái, b?n s? không th? ??ng ký tr? thành nhà th?u chính th?c.

Các b??c tr? thành th?u banh chính th?c

?? tr? thành th?u banh chính th?c, b?n s? c?n ?áp ?ng các b??c sau:

Các b??c tr? thành th?u banh chính th?c
Các b??c tr? thành th?u banh chính th?c

B??c 1: ??ng ký m? tài kho?n ??i lý v?i nhà cái và ch? ??i t? 24h – 48h ?? ???c phê duy?t.

B??c 2: N?u ???c nhà cái phê chu?n thông qua, b?n s? ???c c?p ID link ?? ho?t ??ng v?i hoa h?ng t? 27 – 48%.

Tips làm th?u banh ki?m tr?m tri?u ??n gi?n

Tr? thành th?u bóng ?á chuyên nghi?p và ki?m tr?m tri?u trong m?i mùa gi?i hi?n nay không khó nh?ng ?òi h?i b?n ph?i th?c s? ?am mê và có chu?n b? k? l??ng. B?n hãy tìm ki?m nh?ng t?p khách hàng quan tâm t?i cá ??, ?ang mu?n ki?m ti?n l?i nhanh chóng,… và r?t “chi?n” v?i các kèo c??c t? nhà cái. 

D? li?u khách hàng b?n có th? tùy c? ?ng bi?n nh? thông tin v? s? ?i?n tho?i, facebook cá nhân, các h?i nhóm zalo, facebook,... B?n s? g?i tin nh?n t?i h? v? tr?n ??u s?p t?i, t? l? kèo h?p d?n nh? nào,… Và nh? là ?? m?c t? l? ?n c??c th?p h?n nhà cái quy ??nh ?? ?n ph?n chênh l?ch.

Yên tâm là dù ng??i ch?i ?ó th?ng hay thua thì s? ti?n lãi c?a b?n v?n r?t ?n ??nh và ph? thu?c vào m?c chênh l?ch b?n ??t ra. H?n n?a, nh? vào uy tín c?a nhà cái, b?n có th? thu hút ?ông ??o khách hàng tham gia và ki?m tr?m tri?u là chuy?n nh?.

K?t lu?n

Trên ?ây là thông tin v? th?u bóng ?á dành cho nh?ng ai ?ang quan tâm t?i l?nh v?c cá ?? và mong mu?n ki?m ti?n t? ?ây. Chúc b?n s?m có nh?ng k? ho?ch nh?n th?u thành công và thu v? hàng tr?m tri?u m?t cách ??n gi?n sau m?i mùa gi?i.

XEM THÊM : Kèo bóng ?á tr?c tuy?n: ??nh ngh?a và cách ch?i nh? th? nào?

XEM THÊM : Gi?i Mã Gi?c M? Th?y ?ánh Bài Và Nh?ng Con S? ?i Theo