Th? 4 ?ánh con gì? Ph??ng pháp ch?n con s? ?ánh ?? vào ngày th? 4

Ph??ng pháp ?ánh lô d?a vào các th? trong tu?n mang l?i hi?u qu? cao và ???c r?t nhi?u anh em s? d?ng thành công. V?y, Th? 4 ?ánh con gì? Th? 4 ?ánh ?ánh s? ?? con gì chu?n nh?t? M?i anh em cùng Lixi88 tham kh?o bài vi?t.

 • Soi c?u 3 mi?n – Th? 4 ?ánh con gì trong lô ?? d? trúng ??m nh?t

Th? 4 ?ánh con gì khi ch?i lô ?? ?? d? trúng ??m nh?t
Th? 4 ?ánh con gì khi ch?i lô ?? ?? d? trúng ??m nh?t

Soi c?u mi?n b?c – Th? 4 ?ánh con gì trong lô ?? d? trúng ??m nh?t

Ngày th? 4 có th? s? tr? thành ngày may m?n c?a anh em lô ?? mi?n b?c khi tham kh?o nh?ng con lô ???c g?i ý d??i ?ây:

 • Th? 4 mi?n B?c gi?i ??c bi?t hay xu?t hi?n con 39.
 • S? lô b?ch th? th??ng xu?t hi?n con 96.
 • Lô c?p hay xu?t hi?n cùng nhau g?i ý con 68, 26.
 • Lô 3 hay xu?t hi?n cùng nhau g?i ý con 40, 72, 68.
 • Lô xiên 2 xu?t hi?n nhi?u nh?t là các c?p 52, 96 ho?c 40, 67 ho?c 15, 94.
 • Lô xiên 3 xu?t r?t có kh? n?ng xu?t hi?n b? tam 25, 69, 42 ho?c 76, 61, 43.

Soi c?u mi?n nam – Th? 4 ?ánh con gì trong lô ?? d? trúng ??m nh?t

N?u v?n còn l??ng l? ch?a bi?t ch?n con s? nào thì anh em mi?n nam hãy tham kh?o các con lô ???c g?i ý d??i ?ây ?? ??a ra quy?t ??nh th? 4 ?ánh con gì.

 • Th? 4 anh em mi?n Nam nên nuôi con 49 ho?c 95.
 • Th? 4 anh em mi?n Nam có th? theo lô b?ch th? 05, 85.
 • Th? 4 anh em mi?n Nam hãy ch?n lô kéo 55, 66.
 • Th? 4 anh em mi?n Nam th? v?n may v?i lô xiên 2: 01, 23 ho?c 45, 78.

Soi c?u mi?n trung – Th? 4 ?ánh con gì trong lô ?? d? trúng ??m nh?t

Nh?ng con lô anh em mi?n trung nên ?ánh vào ngày th? 4 có th? k? ??n nh?:

 • Th? 4 anh em mi?n Trung nên nuôi con lô d? trúng 42 ho?c 61.
 • Th? 4 anh em mi?n Trung hãy ?ánh lô th?n tài kép 99, 88.
 • Th? 4 anh em mi?n Trung hãy ch?n c?p ??o lô may m?n 56, 65.
 • Th? 4 anh em mi?n Trung th? v?n may v?i lô b?ch th? 01, 74.
 • Th? 4 anh em mi?n Trung ?ánh ngay lô xiên 2: 52, 96.
 • Th? 4 anh em mi?n Trung ??ng ng?i nuôi lô xiên 3: 12, 63, 51.
 • G?i ý nh?ng cách ?ánh lô vào ngày th? 4.

?ánh lô theo ?i?u ki?n th?i ti?t:

?ánh lô theo ?i?u ki?n th?i ti?t ???c xem là ph??ng pháp khá thú v? và ???c nhi?u anh em l?a ch?n. Theo ?ó, anh em c?n c? vào th?i ti?t hôm th? 4 ra sao ?? ch?n con lô phù h?p:

 • Tr?i n?ng nh? ?? l?a ngày th? 4 ch?n con lô 56.
 • Tr?i mát m? vào ngày th? 4 ch?n con lô 56.
 • Tr?i n?i gió vào ngày th? 4 ch?n con lô 60.
 • ??u gi? chi?u th? 4 n?i gió ?ánh con lô 19.
 • M?a d?m, m?a l?n c? ngày vào th? 4 anh em ?ánh con lô 85.
 • Tr?i l?nh vào ngày th? 4 ?ánh con lô 00.
 • Mây ?en kéo t?i vào ngày th? 4 ?ánh con 74.
Th? 4 m?a d?m ?ánh con gì
Th? 4 m?a d?m ?ánh con gì

?ánh lô theo ?i?u ki?n th? tr?ng:

Ph??ng pháp ?ánh lô theo ?i?u ki?n th? tr?ng là m?t g?i ý hay cho anh em ?am mê lô ??, d??i ?ây là nh?ng con s? anh em có th? tham kh?o:

 • Tâm tr?ng vui v? vào sáng th? 4 ?ánh con 99.
 • Tâm tr?ng chán n?n, m?t m?i vào ngày th? 4 th? v?n may v?i con 11.
 • Nh?c m?i toàn thân vào sáng th? 4 ?ánh con lô 15.
 • ?au b?ng vào sáng th? t? ?ánh con lô 78.
 • M?t tinh th?n làm vi?c vào sáng th? 4 ?ánh con lô 01.
 • Nh?c ??u vào sáng th? 4 ?ánh con lô 85.
 • Nh?c m?i tay chân vào sáng th? 4 ?ánh con lô 41.
 • B?n ch?n lo l?ng vào sáng th? 4 ?ánh con lô 65.

?ánh lô theo gi?c m? t?i hôm qua:

N?u t?i hôm tr??c anh em ng? m? th?y ?i?u gì ?ó thì hãy t?n d?ng ?? tìm ra con s? may m?n vào th? 4:

 • M? th?y b? ??m vào m?t, th? 4 ?ánh con lô 45.
 • M? th?y b? m?t ti?n c?a, th? 4 ?ánh con lô 46.
 • M? th?y có ai ?éo ??n th?m, th? 4 ?ánh con 89.
 • M? th?y có bà già ch?ng g?y, th? t? ?ánh con 85.
 • M? th?y con heo, th? 4 ?ánh con lô 08.
 • M? th?y có r?n bò vào nhà, th? 4 ?ánh con lô 47.
 • M? th?y ???c ?n món ngon, th? 4 ?ánh con lô 80.

?ánh lô theo các s? ki?n vào sáng th? 4:

C?n c? vào nh?ng s? ki?n x?y ra vào sáng th? 4, anh em có th? l?a ch?n cô lô phù h?p ?? ?ánh:

 • Sáng th? 4 b? ng? d?y mu?n anh em ch?n con lô 52.
 • Sáng th? 4 có b?n th?m nhà anh em ch?n con lô 33.
 • Sáng th? 4 có ba m? ? quê ??n th?m anh em ch?n con lô 45.
 • Sáng th? 4 ? công ty có ti?c sinh nh?t l?n anh em ch?n con lô 01.
 • Sáng th? 4 ???c ng??i yêu t?ng quà anh em ch?n con lô 99.
 • Sáng th? 4 b? ngã xe anh em ch?n con lo 65.
 • Sáng th? 4 b? chó c?n anh em ch?n con lô 20.
 • Sáng th? 4 ???c mua hàng gi?m giá anh em ch?n con lô 03.
Th? 4 ???c ng??i yêu t?ng quà ?ánh con gì
Th? 4 ???c ng??i yêu t?ng quà ?ánh con gì

K?t lu?n

Qua bài vi?t này, ch?c h?n anh em ?ã bi?t th? 4 ?ánh con gì trong lô ?? ?? trúng ??m. Lô ?? là m?t trò ch?i cá c??c may r?i nh?ng anh em có th? d?a vào các ph??ng pháp soi c?u ?? chinh ph?c trò ch?i này thành công. Chúc anh em trúng l?n khi ch?i lô ??.

XEM THÊM : Th?t tình ?ánh con gì? M? th?y th?t tình là ?i?m báo lành hay g?

XEM THÊM : B? Th?ch Sùng r?i vào ng??i là ?i?m báo lành hay d??