Gi?i ?áp th? 4 ?ánh con gì? Chính xác nh?t?

Theo nh?ng ng??i ch?i có nhi?u kinh nghi?m, vi?c ?ánh lô ?? d?a vào các th? trong tu?n là ph??ng pháp r?t ??n gi?n và kh? n?ng ?n c?ng khá cao. V?y ngày th? 4 ?ánh con gì ?. V?i nh?ng thông tin trong bài vi?t sau ?ây, Lixi88 s? giúp b?n ??c có cái nhìn toàn di?n nh?t và có th? l?a ch?n cho mình con s? ?? ?ánh chu?n xác vào th? 4 nhé!

Th? 4 ?ánh lô ?? s? nào?
Th? 4 ?ánh lô ?? s? nào?

1. ?ôi nét v? ngày th? 4

Theo nh?ng truy?n thuy?t t? ph??ng Tây thì ngày th? 4  t??ng tr?ng cho v? th?n r?t uy l?c. Trong v?n hóa c?a ng??i B?c Âu, th? 4 t??ng ?ng v?i th?n Odin, ?ây là v? th?n ??ng ??u trong  thiên ?ình c?a x? s? Anglo – Saxon.

Theo v?n hóa Hy L?p thì th? 4 b?t ngu?n t? th?n Hermes – ?ây là v? th?n c?a s? khéo léo khi s? d?ng ngôn ng? và bi?t tài hùng bi?n. 

Còn theo v?n hóa c?a ng??i Ph??ng ?ông thì s? 4 phát âm gi?ng v?i “t?” ??ng ngh?a t? “ch?t”. Vì v?y, s? 4 b? cho là con s? không may m?n. Do v?y, khi ch?i lô ?? vào ngày  th? 4 ng??i ta th??ng cân nh?c nhi?u ?i?u.

V?y là, th? 4 c?ng không ph?i là quá xui x?o nh? quan ni?m ph??ng Tây th? Sáu ngày 13 ph?i không? K?t l?i b?n ??c có th? suy ngh? xem ngày th? 4 ?ánh lô ?? s? gì ?? may m?n?

Soi c?u ngày th? 4 con s? nào ?ây?
Soi c?u ngày th? 4 con s? nào ?ây?

2. Soi c?u th? 4 mi?n B?c ?ánh lô ?? con s? nào?

? mi?n B?c, ng??i ch?i soi c?u theo th? 4 r?t nhi?u. V?y anh em ?ã bi?t ch?n con lô, con ?? nào cho mình ?? ?ánh. Tham kh?o các con s? ngày th? 4 sau nhé:

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?n con vip s? 1 là 43

Th? 4 soi c?u mi?n B?c,anh em hãy ch?n con vip s? 2 là  09

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?n con vip s? 3 là 63

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?n con b?ch th? là 56 – 62

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?n con lô kép là 44 – 22

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?t ngay c?p ??i x?ng lô 01 – 10 

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?t con 3 càng may m?n 141

Th? 4 soi c?u mi?n B?c, anh em hãy ch?n c?p lô xiên 2: 09 – 79

3. Soi c?u th? 4 mi?n Nam ?ánh con  lô gì mang l?i may m?n?

N?u nh? anh em khu v?c mi?n Nam v?n còn ch?a ch?t ???c con s? nào ?? ch?i vào ngày th? 4 thì hãy soi c?u ngay t?i mi?n Nam nhé:

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên nuôi ngay con s? 49

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i con vip 2 là 95

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i 3 càng 361

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i lô b?ch th?: 05 -85

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i c?p kép ??p: 55 – 66

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i c?p ??o lô: 87 – 78

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i lô xiên 2: 01 -23; 45 -78

Th? 4 soi c?u mi?n Nam anh em nên ch?i lô xiên 3: 42 – 58 – 96

4. Soi c?u th? 4 mi?n Trung ?ánh con s? nào ?ây?

Soi theo công th?c nh? sau nhé anh em:

Th? 4 mi?n Trung, an em nuôi con  lô 42

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô 61

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi lô con 3 càng 363

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô kép th?n tài 88 – 99

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô ??o may m?n: 56 – 65

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô b?ch th? 01 – 74

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô xiên 2: 52 – 96

Th? 4 mi?n Trung, anh em nuôi con lô xiên 3: 12 – 63 – 51

Các y?u t? quy?t ??nh ngày th? 4 ?ánh lô gì t? cao th?

Nh?ng l?i khuyên c?a cao th? luôn c?c k? có giá tr?. Bài vi?t xin b?t mí t?ng bí kíp g?i là kinh nghi?m lâu n?m ?? anh em có th? ??a ra quy?t ??nh nhanh chóng ch?i lô ?? vào ngày th? 4 nhi?u hi?u qu? nhé 

th? 4 ?ánh con gì
th? 4 ?ánh con gì

Th? 4 l?a ch?n con s? ch?i theo th?i ti?t

Th?i ti?t luôn thay ??i theo m?i ngày, do v?y ?ánh s? theo th?i ti?t c?ng r?t thú v?. Anh em xem tr?i hôm ?ó tình hình c? th? th?i ti?t th? nào thì phang ngày theo s? tham kh?o sau:

Th? 4 tr?i mà n?ng nóng, ?ánh ngay con 56

Th? 4 tr?i mà mát m?, d? ch?u, ?ánh ngay con 45

Th? 4 th?i ti?t n?i gió l?n, ?ánh con s? 60

Th? 4 th?i ti?t n?i dông gió vào gi? chi?u, ?ánh luôn con 19

Th? 4 th?i ti?t ?? m?a d?m c? ngày, ?ánh ngay con 85

Th? 4 th?i ti?t l?nh cóng, ?ánh con s? 00

Th? 4 th?i ti?t ?? tuy?t r?i, ?ánh con  s? 13

Th? 4 th?i ti?t có nhi?u mây ?en, ?ánh ngày th? v?n may con 74

Th? 4 ch?n s? ?ánh lô ?? theo th? tr?ng c? th?

Anh em nên l?ng nghe thay ??i c?a c? th? mình vào th? 4 nhé, r?i t? ?ó ch?n cho mình con ?? th?t phù h?p:

Sáng th? 4 th?c d?y th?y vui v?, h?nh phúc ?ánh 99

Sáng th? 4 th?c d?y th?y m?t m?i, bu?n chán, ?ánh 11

Sáng th? 4 th?c d?y th?y ?au nh?c toàn thân ?ánh 15

Sáng th? 4 th?c d?y th?y ?au b?ng ?ánh 78

Sáng th? 4 th?c d?y th?y tinh th?n m?t m?i làm vi?c ?ánh 01

Sáng th? 4 th?c d?y th?y ?au nh?c ??u ?ánh 85

Sáng th? 4 th?c d?y th?y ?au nh?c ? tay chân ?ánh 41

Sáng th? 4 th?c d?y th?y b?n ch?n, lo l?ng ?ánh 65

Th? 4 ?ánh con gì theo gi?c m?

T?nh d?y b?n nh? mình v?a m? thì hãy liên h? ngay nh?ng ?i?u x?y ra trong gi?c m? và gi?i mã ?? suy ra con s? cho phù h?p. ?ánh theo gi?c m? th??ng là ?i?m báo ch?n s?  khá chính xác ??y.

Th? 4 ng? m? th?y b? ai ?ó ?ánh vào m?t, ?ánh con 45

Th? 4 ?ánh con gì th?y b? m?t c?a c?i, ?ánh con 46

Th? 4 ?ánh con gì m? th?y ng??i thân lâu ngày ??n th?m, ?ánh con 89

Th? 4 ?ánh con gì ng? m? th?y bà n?i, ?ánh con 85

Th? 4 ng? m? th?y l?n, ?ánh con 08

Th? 4 ng? m? th?y r?n bò gi?a ???ng, ?ánh con 47

Ngày th? 4 ng? m? th?y ?n ngon, ?ánh con 80

K?T LU?N

V?a r?i anh em ?ã tìm hi?u v? th? 4 ?ánh con gì và cách ch?n s? ?? theo nh?ng kinh nghi?m ???c chúng tôi b?t mí. Chúc anh em luôn có nh?ng giây phút tr?i nghi?m thú v? khi m?i ngày trôi qua và ??ng quên th? nh?ng con s? may m?n ?ánh lô ?? nh? ngày th? 4 v?a qua nhé! 

XEM THÊM  : H??ng d?n ch?i dàn ?? 50 s? nuôi khung 3 ngày thông minh và hi?u qu? nh?t

XEM THÊM  : H??ng d?n t?o dàn s? ch?i ?? t?ng t? l? trúng

Trả lời