Thông tin v? th? môn – nhân t? quan tr?ng trong m?i tr?n ??u

Trong m?i tr?n ??u bóng ?á lúc nào c?ng ph?i có m?t ng??i th? môn – m?t nhân t? vô cùng quan tr?ng có th? t?o nên nh?ng di?n bi?n tr?n ??u bóng ?á k?ch tính và khó l??ng tr??c ???c. V?y b?n ?ã tìm hi?u v? nh?ng thông tin chi ti?t v? v? trí ??c bi?t này trong m?i tr?n ??u bóng ?á cùng nh?ng lu?t thay th? th? môn trong tr?n bóng ?á ch?a, cùng Lixi88 bài vi?t d??i ?ây ngay nhé.

T?ng quan v? v? trí th? môn trong tr?n ??u bóng ?á

Th? môn là m?t v? trí vô cùng quan tr?ng trong m?i tr?n ??u bóng ?á, “th?” ? ?ây có ngh?a là cu?i cùng, ch? ng??i ??ng cu?i cùng trên sân c?a m?i ??i bóng. ?ây là m?t trong nh?ng v? trí vô cùng quan tr?ng n?m d??i h?u v? và có nhi?m v? là b?o v? khung thành, ng?n ch?n m?i ???ng d?n bóng, ??a bóng c?a c?u th? ??i ph??ng nh?m m?c ?ích t?o nên nh?ng bàn th?ng. 

Th? môn là m?t nhân t? không th? thi?u trong m?i tr?n ??u bóng ?á
Th? môn là m?t nhân t? không th? thi?u trong m?i tr?n ??u bóng ?á

?i?u ??c bi?t c?a v? trí này h? có th? s? d?ng tay ?? b?t bóng – ?i?u mà t?t c? các c?u th? khác trên sân ??u không th? làm ???c. Tuy nhiên th?i gian ???c ch?m tay vào bóng c?ng ch? kéo dài trong kho?ng 16 phút 50 giây. Ngoài kho?ng th?i gian này ra h? c?ng ph?i ch?i b?ng chân nh? m?i ng??i trên sân. 

V? trí th? môn này c?ng vô cùng ??c bi?t khi m?t mình h? ???c m?c qu?n áo có màu s?c khác v?i các thành viên còn l?i ? trong ??i. ?i?u này làm h? n?i b?t trên sân bóng ?? ng??i xem có th? d? dàng theo dõi c?ng nh? thành viên trong ??i và ??i ph??ng có th? ti?n theo dõi ?? ti?n hành chuy?n bóng.

V? trí c? th? c?a th? môn

Vì vai trò ??c bi?t c?a mình nên th? môn có m?t v? trí c?ng h?t s?c ??c bi?t không kém. H? ???c phân chia m?t khu v?c g?i là “vòng c?m ??a” tr??c khung thành ??i nhà v?i m?t di?n tích nh?t ??nh. Và h? có quy?n ??ng bóng b?ng b?t c? b? ph?n nào trên c? th? nh? tay, cánh tay, chân, vai, ??u… mi?n là h? ??ng trong khu v?c nh?t ??nh ?ó. 

? ngoài vòng tròn ?ó thì th? môn không ???c phép s? d?ng tay ho?c cánh tay c?a mình ?? ch?i bóng n?a. Ngoài ra h? có th? di chuy?n ??n b?t c? v? trí nào mà mình mu?n trên sân, khi ?ó h? c?ng ph?i tuân th? m?i quy ??nh dành cho các c?u th? khác nh? không ???c b?t bóng b?ng tay, cánh tay…

Thông tin v? trang ph?c c?a th? môn

T??ng t? nh? v?i v? trí thì th? môn c?ng có trang ph?c vô cùng ??c bi?t khác v?i các c?u th? thi ??u khác ? trên sân, c? th? là nh? sau:

  • Th? môn s? có quy?n l?a ch?n m?u qu?n áo dài ho?c ng?n tùy theo yêu c?u c?a mình.
  • Trang ph?c thì ph?i có s? thi?t k? ??c bi?t v? màu s?c, khác v?i các thành viên khác trong cùng m?t ??i bóng và c?ng không gi?ng v?i b?t k? màu áo v?i các c?u th? nào c?a ??i ph??ng. ??c bi?t là c?ng không ???c trùng màu v?i màu áo c?a t? tr?ng tài trong sân và ngoài sân.
  • H? s? có ??c quy?n ???c trang b? nh?ng v?t d?ng h? tr? b?t bóng b?o v? khung thành nh? g?ng tay, bao khu?u tay hay bao ??u g?i và c? giày n?a. 
  • Nên chú ý r?ng h? c?ng có có nh?ng quy ??nh c?m nh? là không s? d?ng nh?ng v?t d?ng không ???c li?t kê ? phía bên trên c?ng nh? các v?t d?ng ?n gian có ?? hút, dính bóng ?? d? dàng b?t bóng h?n.
Trang ph?c c?a th? môn c?ng có nh?ng quy ??nh riêng
Trang ph?c c?a th? môn c?ng có nh?ng quy ??nh riêng

Thông tin v? lu?t thay th? th? môn trong tr?n ??u bóng ?á

Th? môn là m?t v? trí vô cùng quan tr?ng ? trên sân, tuy nhiên khán gi? c?ng có nhi?u l?n ch?ng ki?n nhi?u tr??ng h?p trong tr?n ??u bóng ?á có nh?ng ??i bóng ph?i thay th? th? môn khác. V?y b?n có bi?t khi nào ph?i thay th? v? trí b?t bu?c, ch? ch?t và quan tr?ng ?ó không, hãy cùng chúng tôi ki?m tra ngay sau ?ây nhé.

Kh? n?ng th? nh?t – V?n ?? ch?n th??ng

?ây là tình hu?ng th? môn b? ch?n th??ng quá n?ng ??n n?i không th? ti?p t?c ???c vai trò b?t bóng c?a mình. Th??ng thì h? s? va ch?m vào các c?u th? khác hay do cách b?t bóng, ng?n c?n bóng nhi?t huy?t và h?t mình c?a mình ?? ng?n ??i ph??ng ghi bàn. T? ?ó d?n ??n nhi?u tr??ng h?p ch?n th??ng khá nghiêm tr?ng, khi?n h? không th? b?t bóng ngay t?i th?i ?i?m hi?n t?i n?a. 

Lúc này có hu?n luy?n viên b?t bu?c ph?i ra m?t và dùng các d? b? khác ?? ??m nhi?m v? trí ?ó. 

Kh? n?ng th? hai – Ph?m l?i

?ây là tr??ng h?p th? môn ph?m m?t l?i vô cùng quan tr?ng mà b?t bu?c tr?ng tài ph?i ra th? ?? ?? h? không ???c tham gia vào tr?n ??u này thêm n?a. Lúc này ?ó ph?i ra kh?i sân thi ??u ngay l?p t?c. Hu?n luy?n viên c?ng ph?i thay ??i m?t khác t? t? v? trí d? b? ho?c s? ch? ??nh m?t c?u th? khác nào ?ó trong ??i ?? thay th? cho v? trí ??c bi?t ?ó.

Nhi?u tr?n ??u ph?i thay th? th? môn ??y ?áng ti?c
Nhi?u tr?n ??u ph?i thay th? th? môn ??y ?áng ti?c

M?t vài l?u ý trong tr?n ??u có s? thay ??i th? môn

Th? môn ???c thay th? ph?i m?c ?úng trang ph?c c?a ng??i c? ?ã m?c, n?u không thì ít nh?t c?ng ph?i trùng v?i s? áo mà ng??i th? môn tr??c ?ã ??ng ký.

Ng??i c? b?t bu?c ph?i r?i kh?i sân và không ???c có m?t kh?i ???ng biên d?c thì ng??i khác m?i ???c vào và thay th? v? ch?.

Các c?u th? khác ph?i l?a ch?n ?úng th?i ?i?m ?ó bóng ngoài sân ?? nh? ?ang t?m d?ng tr?n ??u m?t lúc ?? thay th? th? môn khác vào.

Ch? khi nào th? môn m?i có m?t, trên sân c? hai ??i ??u có ??y ?? các thành viên thì tr?n ??u mu?n ???c ti?p t?c tr? l?i.

L?i k?t

D??i ?ây là bài vi?t c?a chúng tôi v? nh?ng thông tin c? b?n c?a v? trí th? môn trong m?t tr?n ??u bóng ?á c?ng nh? các lu?t thay th?  hoàn toàn ??c bi?t. Hy v?ng bài vi?t s? cho b?n nh?ng góc nhìn ?a d?ng h?n v? v? trí ch? ch?t c?a m?i ??i bóng này nhé.

XEM THÊM : Xem bd – tr?c ti?p bóng ?á


XEM THÊM : M? th?y qu?n áo

Trả lời