T?ng h?p t? s? mu qua các gi?i ??u trong n?m 2021 – 2022

Nh? v?y các gi?i ??u quan tr?ng c?a mu ?ã chính th?c khép l?i. V?i s? b?t ?n trên b?ng gh? HLV MU l?i thêm m?t mùa gi?i làm cho ng??i hâm m? th?t v?ng. Sau ?ây Lixi88 s? t?ng h?p các t? s? mu tham d? trong các gi?i ??u.

Gi?i thi?u CLB bóng ?á Manchester United – MU

Câu l?c b? bóng ?á Manchester United  hay còn ???c bi?t ??n v?i cái tên MU, Qu? ??, Là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p có tr? s? và sân v?n ??ng t?i Old Trafford, ??i Manchester, Anh. CLB hi?n ?ang ch?i t?i gi?i ??u l?n nh?t ?ó là Ngo?i H?ng Anh. Mu ???c thành l?p vào n?m 1878 d??i tên Newton Heath Lyr Football Club, sau ?ó ???c ??i tên thành Manchester United vào n?m 1902, chuy?n ??n sân v?n ??ng thi ??u hi?n t?i vào n?m 1910.

CLB Manchester United
CLB Manchester United

Manchester United ?ang là câu l?c b? giàu thành tích nh?t c?a n??c Anh v?i 20 l?n vô ??ch ??ch gi?i ??u cao nh?t c?a n??c Anh. Mu ?ã tr? thành ??i bóng duy nh?t giành cú ?n 3 l?ch s? vào n?m 1998 – 1999 bao g?m ch?c vô ??ch ngo?i h?ng anh, cúp FA, cúp UEFA Champions League.

Manchester United luôn là ??i bóng ??ng trong top ??u v? doanh thu trong các mùa gi?i v?i ph??ng pháp qu?n lý hi?u qu? c?a mình.

Logo và màu áo thi ??u c?a MU

Áo thi ??u c?a mu

Logo c?a câu l?c b? manchester United ???c thi?t k? d?a trên huy hi?u c?a H?i ??ng thành ph? Manchester. Hình ?nh con qu? trên logo ???c b?t ngu?n t? bi?t danh “The Red Devils” Hình ?nh ?ã ???c xu?t hi?n trên các t? ch??ng trình c?a câu l?c b? và trên kh?n quàng c? vào nh?ng n?m 1960 và ???c CLB ??a vào làm huy hi?u vào n?m 1970.

Màu qu?n áo thi ??u ???c s? d?ng nh? ?úng tên g?i c?a ??i bóng. Áo thi ??u s? d?ng áo màu ??, qu?n có màu tr?ng và t?t ?en, ?ây là qu?n áo thi ??u ???c mu s? d?ng khi thi ??u t?i sân Old Trafford.

Áo thi ??u sân nhà c?a CLB MU
Áo thi ??u sân nhà c?a CLB MU

Áo ??u c?a mu ít khi b? thay ??i, ch? khi ??n n?m 1922 CLB ?ã áp d?ng áo swo mi tr?ng v?i ch? “V” có màu ?? ??m quanh c?, nó g?n t??ng t? nh? màu áo mà MU thi ??u trong tr?n chung k? Cúp FA 1909.

Qu?n áo thi ??u c?a Mu khi thi ??u trên sân khách ch? y?u là s? d?ng áo màu tr?ng, qu?n ?en và t?t tr?ng. Nh?ng c?ng ?ôi khi mu ?ã thay ??i ki?u áo thi ??u. 

Áo ??u th? 3 mà ???c mu s? d?ng ?ó là qu?n áo s? d?ng hoàn toàn màu xanh cây. 

Logo và huy hi?u c?a CLB MU

Logo và huy hi?u c?a mu ???c thay ??i theo th?i gian l?ch s?. Dù ???c thay ??i khá nhi?u nh?ng ??u g?n v?i bi?t danh c?a CLB. ?i?u thay ??i l?n nh?t vào n?m 1998, huy hi?u ?ã ???c thi?t k? l?i m?t l?n n?a và ?ã ???c th?ng nh?t lo?i b? “Football Club”.

Sân v?n ??ng c?a câu l?c b? Manchester United

Sân ??u ??u tiên ???c Mu s? d?ng ?ó là North Road khá g?n ???ng ray v?i s?c ch?a ch? vào kho?ng 12.000 ng??i. V?i s? l??ng ng??i hâm m? r?t ?ông nên ban lãnh ??o ?ã cho r?ng s?c ch?a c?a sân không ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i xem. Sân thi ??u c?a CLB ?ã ???c nâng c?p và ??i qua m?t s? sân ??u và sân thi ??u ngày nay ?ang s? d?ng ?ó là Old Trafford v?i ch?a 75.957 ch? ng?i dành cho khán gi?.

Sân nhà CLB Manchester united 
Sân nhà CLB Manchester united

Các fan hâm m? c?a ??i bóng

Manchester United là m?t trong nh?ng CLB n?i ti?ng b?c nh?t l?n th?, chính vì th? không quá b?t ng? khi CLB này s? h?u s? l??ng ng??i hâm m? ??ng ??u trong các ??i bóng. V?i h?n 200 h?i ng??i hâm m? chính th?c ???c Manchester United công nh?n. V?i con s? ??c tính r?ng Mu có h?n 75 tri?u ng??i hâm m? trên toàn th? gi?i cho th?y ?ây là m?t CLB có s? ng??i Hâm m? l?n nh?t hi?n nay. Có m?t th?ng kê ch? ra r?ng vào n?m 2014 c? ??ng viên c?a MU ???c xem là ?m ? nh?t t?i gi?i bóng ?á Ngo?i H?ng Anh.

Th?ng kê các t? s? mu trong các gi?i ??u c?a mùa gi?i n?m nay

Hãy cùng chúng tôi ?i?m l?i t? s? mu sau 38 vòng ??u ?ã qua.
Hãy cùng chúng tôi ?i?m l?i t? s? mu sau 38 vòng ??u ?ã qua.

T? s? mu ?  gi?i bóng ?á Ngo?i H?ng Anh

 • Man Utd 2 – 2 Brentford
 • Man Utd 4 – 0 Everton
 • Man Utd 5 – 1 Leeds
 • Man Utd 1 – 1 Southampton
 • Man Utd 4 – 1 Newcastle
 • Man Utd 1 – 2 West Ham
 • Man Utd 0 – 1 Aston Villa
 • Man Utd 1- 1 Everton
 • Man Utd 2 – 4 Leicester
 • Man Utd 5 – 0 Liverpool
 • Man Utd 3 – 0 Tottenham
 • Man Utd 0 – 2 Man City
 • Man Utd 4 – 1 Watford
 • Man Utd 1 – 1 Chelsea
 • Man Utd 3 – 2 Arsenal
 • Man Utd 1 – 0 Crystal Palace
 • Man Utd 1 – 0 Norwich
 • Man Utd 1 – 1 Newcastle
 • Man Utd 3 – 1 Burnley
 • Man Utd 0 – 1 Wolves
 • Man Utd 2 – 2 Aston Villa
 • Man Utd 1 – 3 Brentford
 • Man Utd 1 – 0 West Ham
 • Man Utd 1 – 1 Burnley
 • Man Utd 1 – 1 Southampton
 • Man Utd 2 – 0 Brighton
 • Man Utd 4 – 2 Leed
 • Man Utd 0 – 0 Watford
 • Man Utd 4 – 1 Man City
 • Man Utd 3 – 2 Tottenham
 • Man Utd 1 – 1 Leicester
 • Man Utd 0 – 1 Everton
 • Man Utd 3 – 2 Norwich
 • Man Utd 0 – 4 Liverpool
 • Man Utd 1 – 3 Arsenal
 • Man Utd 1 – 1 chelsea
 • Man Utd 3 – 0 Brentford
 • Man Utd 4 – 0 Brighton
 • Man Utd 0 – 1 Crystal Palace

T? s? mu ? gi?i ??u UEFA Champion league

 • Man Utd 1 – 2 Young Boys
 • Man Utd 2 – 1 Villarreal
 • Man Utd 3 – 2 Atalanta
 • Man Utd 2 – 0 Villarreal
 • Man Utd 1 – 1 Young Boys
 • Man Utd 1 – 1 Atlético Madrid
 • Man Utd 0 – 1 Atlético Madrid

T? s? mu ? gi?i ??u cúp FA

 • Man Utd 1 – 0 Aston Villa
 • Man Utd 1 – 1 Middlesbrough (t? s? pen 7 – 8)

K?t Lu?n

Nh? v?y là các gi?i ??u quan tr?ng trong mùa gi?i này ?ã k?t thúc. L?i m?t n?m tr?ng tay dành cho ??i mu khi?n ng??i hâm m? c?m th?y không hài lòng. V?a r?i là t?ng h?p t? s? mu qua các gi?i ??u trong n?m nay ??m b?o chính xác t?i m?i ng??i.

XEM THÊM : Xem tr?c ti?p tr?n mc vs arsenal 

XEM THÊM : Xem tr?n viet nam vs nhat ban world cup 2022 

Trả lời