Dàn ?? 30 s? là gì? Cách nuôi dàn lô ?? 30 s?

Dàn ?? 30 s? s? d?ng r?t nhi?u công th?c ?? tính toán. M?c ?ích cu?i cùng là ?? ??m b?o s? v?n b? ra ít nh?t nh?ng v?n có lãi cao. Nên, ?ây ?ang là cách nuôi s? lô ?? hi?u qu? mà hi?n ?ang ???c r?t nhi?u ng??i ch?i áp d?ng. V?y dàn ?? 30 s? là gì? Làm sao ?? nuôi ???c dàn lô ?? 30 s? này? Cùng QH88 tìm hi?u ngay qua bài vi?t d??i ?ây nhé!

Dàn ?? 30 con là gì?
Dàn ?? 30 con là gì?

Th? nào là dàn ?? 30 s?? 

Dàn ?? 30 s? là cách mà ng??i tham gia lô ?? s? ch?n ra 1 lúc 30 s? ?? ch?i. B?n có th? nuôi dàn ?? này trong ngày ho?c trong khung nh?t ??nh tùy theo l?a ch?n. Thông th??ng, ng??i ch?i nuôi dàn ?? này theo khung 3 ngày. V?i cách ch?i này, t? l? giành ???c chi?n th?ng s? cao nh?t.

Cách ch?i này thì khá t?n kém và yêu c?u ph?i có ngu?n tài chính ??u t? l?n. Nh?ng bù l?i, c? h?i giành ???c chi?n th?ng l?i r?t cao. Cho nên, ?ây c?ng chính là nguyên nhân mà các cao th? hi?n nay v?n r?t ?a chu?ng. 

Làm th? nào ?? nuôi dàn lô ?? 30 s? khung 3 ngày?

Nuôi dàn lô ?? 30 s? này, ng??i ch?i th??ng áp d?ng nuôi khung 3 ngày. D??i ?ây là m?t s? cách ch?i nuôi dàn lô ?? 30 s? mà b?n có th? tham kh?o:

Nuôi dàn lô ?? d?a vào chi?n thu?t ??u 0 ?ít 0

Dàn ?? có ??u 0, ?ít 0 là cách quan sát các con s? ? gi?i ??c bi?t. Ng??i ch?i s? b?t ??u nuôi dàn khi nh?n ra trong dãy s? này có xu?t hi?n s? 0 n?m ? chính gi?a. ?ây là ?i?m báo, s?p t?i con s? 0 này s? xu?t hi?n.

N?u b?n th?y con s? 0 này thì hãy l?p dàn ?? 30 con và nuôi khung trong 3 ngày v?i: 01-10; 02-20; 03-30; 04-40; 05-50; 08-80; 06-60; 07-70; 09-90.

Ví d?: N?u gi?i ??c bi?t hôm nay là 51058, s? 0 n?m ? gi?a thì b?n hãy t?o ngay 1 dàn ?? v?i các g?i ý trên. Ti?n hành nuôi b? dàn ?? này trong 30 ngày. Theo các chuyên gia c?a QH88 cho r?ng, xác su?t nh?ng s? 0 xu?t hi?n ? ??u ho?c ? ?uôi là r?t cao.

L?p dàn ?? khung kép cho b? dàn lô ?? 30 s?

V?i cách l?p dàn ?? này, tr??c tiên, ng??i ch?i c?n phân tích các con s? trong gi?i ??c bi?t. T? ?ó th?ng kê toàn b? các s? lô th??ng xu?t hi?n trong th?i gian g?n ?ây.

Nh?ng con s? ? gi?i nh?t và gi?i ??c bi?t thì b?n nên l?u tâm ??n. Dãy s? này có xu?t hi?n b? s? kép t? 1 ??n 3 thì ?ã ??n lúc, ng??i ch?i c?n chu?n b? ti?n ?? nuôi 1 dàn lô kép.

H??ng d?n b?t dàn lô ch?m chu?n

Ng??i ch?i l?y 2 con s? ??u tiên trong gi?i ??c bi?t c?a ngày th? 2. Sau ?ó l?y s? ??u tiên trong gi?i ??c bi?t ngày th? 3. C?ng 2 s? này l?i v?i nhau, l?y t?ng ch?m chu?n r?i nuôi 3 ngày. Cách này, ??m b?o giúp ng??i ch?i nâng t? l? trúng lên ??n 85%.

B?t dàn lô ch?m chu?n có t? l? trúng cao
B?t dàn lô ch?m chu?n có t? l? trúng cao

Nuôi dàn lô ?? 30 con b?ng b?ng th?ng kê

??i v?i cách ch?i này, lô th? s? d?a vào b?ng t?n su?t xu?t hi?n c?a các con s? ? các b?ng th?ng kê tu?n tr??c. Sau ?ó tìm ra 30 con s? cho dàn ?? nuôi trong khung 3 ngày. Ph??ng pháp này khá gi?ng v?i các soi dàn ?? 20 s? khung 3 ngày. Nh?ng ?i?m khác ? ?ây là, thay vì l?y 5 s? ??u, 4 s? ?uôi. Thì cách ch?i này s? l?y 6 s? ??u và 5 s? ? ?uôi.

Ví d?: Ta s? soi dàn ?? 30 s? ch?c ?n cho ngày 05/01/2021. Theo b?ng th?ng kê, ng??i ch?i l?y ra ???c 6 con s? ??u và 5 s? cu?i nh? sau:

  • 8-2-7-0-9-1
  • 4-1-5-3-6

Sau ?ó, hãy ti?n hành ghép l?n l??t các s? ? dòng 1 v?i t?ng s? ? dòng 2 thì s? ???c k?t qu? sau:

84 81 85 83 86 24 21 25 23 26 74 71 75 73 76
04 01 05 03 06 94 91 95 93 96 14 11 15 13 16

 

Kinh nghi?m ch?i dàn lô ?? 30 s?

Cách ch?i nào c?ng c?n m?o và m?t s? kinh nghi?m riêng thì m?i thành công ???c. D??i ?ây là m?t s? kinh nghi?m mà nhà cái QH88 ?úc k?t ???c:

Kinh nghi?m nuôi dàn ??
Kinh nghi?m nuôi dàn ??
  • Khi nuôi dàn ?? 30 s? khung 3 ngày, b?n c?n có m?t tâm lý th?t v?ng, 1 cái ??u th?t l?nh. Và ph?i ??m b?o phân b? s? v?n ??u t? c?a mình h?p lý.
  • T? l? nh?ng con trong dàn ?? 30 s? này x? là r?t cao. Khi ?ánh 30 s? này trên t?ng 100 s? xu?t hi?n thì xác su?t t?i thi?u là 30%. Cho nên, ng??i ch?i luôn ph?i gi? v?ng tâm lý khi tham gia.
  • Nh?ng ai yêu thích s? ?n ??nh, thì ?ây là cách ch?i r?t thích h?p.
  • Khi tham gia cách ch?i này, ng??i ch?i c?n ??m b?o ???c ngu?n v?n c?a mình. Trong tr??ng h?p thua quá nhi?u thì không nên t?m d?ng th?i gian nuôi lô.
  • Cách ch?i dàn ?? 30 s? này khá an toàn. B?i s? ti?n c??c khá th?p so v?i các cách ch?i khác.

Qua bài vi?t c?a lixi88 hi?n có r?t nhi?u cách nuôi dàn lô ?? khác nhau mà ng??i ch?i có th? áp d?ng. V?i nh?ng g?i ý v? cách ch?i dàn ?? 30 s? này. Hy v?ng s? giúp ng??i ch?i áp d?ng ?úng cách và may m?n giành th?ng l?i. 

Trả lời