Kèo Ch?p Bóng ?á Và Nh?ng Thông Tin Thú V? | Lixi88sam.net

Khái Ni?m V? Kèo Ch?p

N?u b?n là m?t tín ?? c?a bóng ?á ??c bi?t là bóng ?á cá ?? thì ch?c ch?n không th? nào không bi?t ??n m?t t? l? c??c vô cùng ph? bi?n, h?p d?n mà h?u nh? ai c?ng dùng ?ó là kèo ch?p bóng ?á. Lo?i t? l? này có gì h?p d?n mà khi?n cho h?u h?t các anh em c??c th? Châu Á ph?i mê m?n ??n v?y cùng tìm hi?u chi ti?t thông tin v? nó ngay d??i bài vi?t này nhé. 

Khái Ni?m V? Kèo Ch?p 

Kèo ch?p bóng ?á hay còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i ph? bi?n khác là kèo châu Á quen thu?c. ?ây là m?t lo?i t? l? mà các nhà cái ??a vào nh?m ?? t?o ra s? cân b?ng ??i v?i tr?n ??u có hai ??i bóng chênh l?ch th?c l?c quá nhi?u. ?i?u này làm cho tr?n ??u tr? lên ?áng h?p d?n và ?áng mong ch? h?n r?t nhi?u vì không c? gì m?nh là th?ng c??c ?âu nhé. ?? th?ng thì còn ph?i tùy thu?c vào t? l? ch?p c?a tr?n ??u ?ó b?n ch?n là bao nhiêu. 

Khái Ni?m V? Kèo Ch?p
Khái Ni?m V? Kèo Ch?p

Do t? l? th? hi?n s? bàn th?ng mà ??i m?nh h?n ch?p ??i y?u h?n nên khi tr?n ??u có t? l? ch?p càng co thì ch?ng t? s? chênh l?ch th?c l?c c?a 2 ??i bóng càng l?n. Trái l?i n?u nh? hai ??i bóng có th?c l?c ngang b?ng v?i nhau ch? chênh l?ch chút xíu thì t? l? ch?p s? càng bé th??ng là ch?p 0.25 trái là bé nh?t. 

Thông th??ng v?i m?t tr?n ??u có kèo ch?p s? có 2 lo?i ?ó là ch?p ti?n ho?c ch?p trái. N?u ban ??u s? d?ng hình th?c ch?p ti?n và trong quá trình di?n ra tr?n ??u c?m th?y th?c l?c c?a hai ??i quá chênh l?ch thì t? ??ng nhà cái s? chuy?n sang ch?p trái ?? ki?m soát tình hình t?o th? cân b?ng ti?n c??c cho hai ??i. 

Hi?n nay, t? l? ch?p nh? nh?t ???c công nh?n và ch?i t?i các nhà cái là ch?p 0.25 trái và t? l? cao nh?t là ch?p 4 trái. M?i t? l? s? có các tính ?i?m khác nhau, sau ?ây cùng tìm hi?u cách ??c các t? l? kèo ch?p khác nhau nhé. 

T?ng H?p Các M?c Kèo Ch?p Ph? Bi?n Và Cách ??c Chu?n  

Sau ?ây hãy cùng Lixi88sam.net li?t kê, phân lo?i các t? l? kèo ch?p ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t hi?n nay. Và tìm hi?u qua cách ??c chu?n c?a các t? l? h?p d?n này nhé. 

T? l? ??ng banh 

T? l? ??ng banh hay còn ???c g?i v?i m?t cái tên khác ?ó là kèo hòa, t? l? này th??ng ???c áp d?ng cho tr?n ??u có 2 ??i ngang b?ng th?c l?c v?i nhau. Và khi ch?i t? l? này thì b?n ch? c?n ch?n ?úng c?a ??t ti?n cho ??i kh? n?ng chi?n th?ng cao mà thôi và không c?n quan tâm ??n t? s? hay bàn th?ng gì c?. 

T? l? này này s? ???c áp d?ng cho 2 tr??ng h?p ?ó là hai ??i bóng có th?c l?c ngang b?ng nhau ho?c là ??i bóng m?nh h?n có phong ?? g?n ?ây y?u h?n, ??i bóng y?u h?n l?i có phong ?? thi ??u ??nh cao h?n ??i m?nh. 

T? l? ??ng banh 
T? l? ??ng banh

Khi ch?i t? l? này thì hai ??i s? ???c chia ra thành ??i ch? nhà và ??i khách, trong tr??ng h?p b?n ??t ti?n cho ??i ch? nhà. Khi ??i ch? nhà th?ng thì b?n s? th?ng toàn b? ti?n, n?u ??i ch? nhà thua b?n s? thua t?t còn n?u hai ??i hòa nhau thì b?n s? ???c hoàn ti?n.

T? l? ??ng banh n?a trái 

?ây là m?t t? l? kèo ch?p khá ph? bi?n ???c nhi?u ng??i s? d?ng nh?t, v?i t? l? này ch? có th?ng ho?c thua không có kèo hòa. N?u xu?t hi?n kèo hòa thì s? th?y tr??ng h?p th?ng n?a ti?n ho?c thua n?a ti?n. 

V?i t? l? ch?p này b?n s? th?ng n?u nh? ??i b?n ??t c??c th?ng v?i t? s? cách bi?t so v?i ??i còn l?i. C? th? n?u b?n ??t cho ??i ch? nhà khi ?y: n?u ??i ch? nhà th?ng thì b?n s? th?ng và ???c ?n ti?n th??ng, n?u ??i ch? nhà thua b?n s? m?t t?t c? s? ti?n ??t, và n?u hai ??i hòa nhau thì b?n s? thua n?a ti?n và ch? ???c nh?n v? n?a ti?n. 

Kèo ch?p n?a trái 

Ch?p n?a tr?i hay còn g?i là kèo ch?p 0.5 ?ây là m?t t? l? ???c ??a ra khi mà nhà cái th?y th?c l?c c?a ??i c?a trên m?nh h?n ??i c?a d??i m?t kho?ng kha khá. Khi này thì ??i c?a trên s? ph?i ch?p ??i c?a d??i m?t t? l? bàn th?ng là 0.5. 

T? l? này ph?i nói là vô cùng ph? bi?n ??i v?i các tr?n ??u c?a các ??i bóng ? châu âu vì th??ng h? s? có s? chênh l?ch th?c l?c rõ ràng nh?t. Và t? l? này thì c?ng ch? có th?ng ho?c thua ch? không có kèo hòa nên b?n c?n l?u ý nhé. 

Kèo ch?p n?a trái 
Kèo ch?p n?a trái

Cách ??c t? l? ch?p n?a trái c?ng khá d? hi?u thôi, nó còn d? h?n ??c t? l? ??ng banh n?a trái ?ó. Trong tr??ng h?p b?n ch?n ??i ch?p thì khi này ??i ch?p th?ng cách bi?t 2 bàn th?ng thì b?n s? th?ng và ???c ?n X2 ti?n và ng??c l?i. N?u trong tr??ng h?p hy h?u hai ??i hòa nhau thì b?n khi ?y s? thua m?t n?a s? ti?n còn ??i b? ch?p s? th?ng n?a s? ti?n. 

T? l? ch?p n?a m?t 

Ch?p n?a m?t hay còn ???c s? d?ng v?i m?t tên g?i ph? bi?n h?n là ch?p 3/4 laf m?t t? l? vô cùng ph? bi?n và có cách ch?i không khác gì nhi?u so v?i ch?p n?a trái. V?i t? l? này ??i c?a trên ph?i ch?p ??i c?a d??i 0.75 bàn th?ng, không có tr??ng h?p hòa.  

Xét tr??ng h?p b?n l?a ch?n ??i ch?p khi ?ó: n?u ??i ch?p th?ng cách bi?t 2 bàn th?ng so v?i ??i b? ch?p thì b?n s? th?ng g?p ?ôi s? ti?n, n?u ??i ch?p thua b?n s? m?t toàn b? ti?n. CÒn n?u nh? hai ??i hòa nhau thì b?n không ???c hoàn ti?n mà s? b? m?t m?t n?a s? ti?n nhé. 

Các Cách Tính Ti?n Th??ng Kèo Ch?p Chu?n Nh?t  

Khi tham gia kèo ch?p bóng ?á ch?c ch?n anh em nào c?ng mu?n ???c nh?n th??ng, tuy nhiên nhi?u ng??i không bi?t cách ?? tính ti?n th??ng ?úng. Tuy r?ng nhà cái ??u có h? th?ng t? ??ng tính ti?n cho ng??i ch?i th? nh?ng bi?t cách tính v?n khi?n cho b?n ch? ??ng h?n r?t nhi?u nhé. Sau ?ây s? là cách tình ti?n th?ng t?t và th?ng n?a nhé: 

  • V?i tr??ng h?p th?ng c? ti?n: 

S? ti?n th?ng = Ti?n ban ??u c??c  X  t? l? c??c

S? ti?n ???c nh?n = Ti?n c??c lúc ??u + s? ti?n th?ng

  • Khi th?ng  m?t n?a:

S? th?ng kèo = Ti?n c??c lúc ??u ??t X t? l? c??c/2

Nh?ng M?o Ch?i Kèo Ch?p Hay B?n Nên Bi?t 

Vi?c n?m ???c nh?ng thông tin c? b?n v? t? l? ch?p thôi v?n ch?a ph?i là y?u t? quy?t ??nh b?n có th? chi?n th?ng. ?? chi?n th?ng m?t cách an toàn, th?ng lâu dài thì b?n c?n ghi nh? m?t s? m?o ch?i sau: 

Nh?ng M?o Ch?i Kèo Ch?p Hay B?n Nên Bi?t
Nh?ng M?o Ch?i Kèo Ch?p Hay B?n Nên Bi?t

Ch?n ??i ???c ch?p n?u nh? hai ??i có chênh l?ch th?c l?c nh?ng ??i ch?p ph?i ?á trên sân khách. N?u t? l? ch?p là n?a trái ho?c 1 trái thì ?u ti?n c??c cho ??i c?a d??i.

Khi quan sát t? l? kèo n?u th?y hi?n t??ng t? l? ch?p cùng t? l? ??u gi?m ?i ho?c cùng t?ng lên thì b?n nên ch?n ??i còn l?i nhé. Vì ?ây r?t có th? là nh?ng chi?c b?y ng?t ngào c?a các nhà cái dành cho b?n ??y.

N?u ?ang có t? l? ch?p là 1 trái nh?ng sau ?ó l?i gi?m t? l? xu?ng còn 0.75 hay 0.5  hay là t? l? ?n th??ng t?ng lên thì ?ây c?ng là m?t d?u hi?u b?y b?n nên chú ý và cân nh?c th?t k?. 

N?u trong tr?n ??u có xu?t hi?n kèo châu âu và t? l? ch?p b? thay ??i thì nên ?u tiên ??t ti?n cho ??i b? ch?p nhé. 

K?t Lu?n

Trên ?ây là t?p h?p toàn b? thông tin chi ti?t nh?t v? kèo ch?p. Mong r?ng v?i thông tin này b?n ?ã hi?u h?n v? t? l? này và b? túi cho mình nh?ng m?o ch?i hay.