K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 10/10/2022- XSMN 10/10

K?t qu? XSMN ngày 10-10-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCM ngày 10/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 479851; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 25454; vé có 5 s? cu?i cùng là 49591 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Cà Mau, ??a ch?: S? 9 ???ng Phan Ng?c Hi?n – P4, TP Cà Mau. ?i?n tho?i: (0290) 3831 787
– K?t qu? XSDT ngày 10/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 400323; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 79454; vé có 5 s? cu?i cùng là 72458 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Tháp, ??a ch?: 86/10 B?n xe Sa?éc, P. 2, TP. Sa ?éc, t?nh ??ng Tháp. ?i?n tho?i: (0277) 3861 746
– K?t qu? XSHCM ngày 10/10 (Th? Hai): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 221662; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 44178; vé có 5 s? cu?i cùng là 36584 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t TP.HCM, ??a ch?: 77 ???ng Tr?n Nhân Tôn, P. 9, Q. 5, TP. H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 38394 254

XSCM ngày 10/10/2022

?nh XSCM ngày 10/10/2022 niêm y?t

XSDT ngày 10/10/2022

?nh XSDT ngày 10/10/2022 niêm y?t

XSHCM ngày 10/10/2022

?nh XSHCM ngày 10/10/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 11/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88