K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 7/10/2022- XSMN 7/10

K?t qu? XSMN ngày 07-10-2022 g?m có:
– K?t qu? XSBD ngày 07/10 (Th? Sáu): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 331442; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 23167; vé có 5 s? cu?i cùng là 35871 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Bình D??ng, ??a ch?: S? 1 ???ng Hu?nh V?n Ngh?, P. Phú L?i- TX. Th? D?u M?t, t?nh Bình D??ng. ?i?n tho?i: (0274) 3824 151 / 3827 446 / 3820 086
– K?t qu? XSTV ngày 07/10 (Th? Sáu): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 716515; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 58967; vé có 5 s? cu?i cùng là 93367 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Trà Vinh, ??a ch?: 54A ???ng Ph?m Ng? Lão, P. 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh. ?i?n tho?i: (0294) 3868 018
– K?t qu? XSVL ngày 07/10 (Th? Sáu): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 608564; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 03749; vé có 5 s? cu?i cùng là 37968 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t V?nh Long, ??a ch?: 35 ???ng Nguy?n Trung Tr?c, P. 8, TX. V?nh Long, t?nh V?nh Long. ?i?n tho?i: (0270) 3822 664

XSBD ngày 7/10/2022

?nh XSBD ngày 7/10/2022 niêm y?t

XSTV ngày 7/10/2022

?nh XSTV ngày 7/10/2022 niêm y?t

XSVL ngày 7/10/2022

?nh XSVL ngày 7/10/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 8/10/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88