K?t qu? x? s? Mi?n B?c ngày 24/7/2022- XSMB 24/7

Nh?ng yêu c?u khi th?c hi?n ??ng ký LIXI88

K?t qu? XSMB ngày 24-7-2022 nh? sau:
– Gi?i ??c Bi?t tr? giá 500 tri?u ??ng là vé s? có s? 22857, vé trúng gi?i ?B ph?i là vé có m?t trong nh?ng ký hi?u sau: 1 3 6 7 13 14 (AE), n?u ký hi?u trên vé không trùng, khách hàng s? trúng gi?i ph? ?B tr? giá 25 tri?u ??ng
– Gi?i Nh?t tr? giá 10 tri?u ??ng thu?c v? khách hàng s? h?u vé có dãy s? 51386
– Các vé có dãy s? 77335 và 30735 trúng gi?i Nhì tr? giá 5 tri?u ??ng
Quý khách may m?n trúng th??ng, vui lòng liên h? l?nh th??ng t?i ??i lý XSMB g?n nh?t ho?c liên h? công ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Th? ?ô t?i ??a ch?: 53E ???ng Hàng Bài, Q. Hoàn Ki?m, TP. Hà N?i. ?i?n tho?i: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123

XSMB ngày 24/7/2022

?nh XSMB ngày 24/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMB ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Th? ?ô

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Th? ?ô không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

Ghi chú


Gi?i ?B 1 t? ??ng c?a XSMB: b?t ??u t? 2/2016, XSMB thay ??i c? c?u gi?i th??ng theo ?ó vé s? có 5 s? trùng v?i gi?i ?B và có mã ??ng th?i có ký hi?u trùng v?i 1 trong 3 mã trúng gi?i ?B (trên t?ng 15 mã t?t c?) s? trúng gi?i ?B lên t?i 1 t? ??ng. Các vé mã không trùng còn l?i s? trúng gi?i ph? ??c Bi?t tr? giá 20 tri?u ??ng m?i gi?i

Chú ý: t? 3/10/2017, XSMB th? 3 và th? 5 ch? có 1 mã ?B t??ng ?ng v?i gi?i ?B tr? giá 3 t? ??ng, 14 vé còn l?i trúng gi?i ph? ?B tr? giá 15 tri?u ??ng

X? x? ki?n thi?t Mi?n B?c (xsktMB) m? th??ng vào t?t c? các ngày t? th? 2 ??n Ch? Nh?t hàng tu?n

K?t qu? x? s? Mi?n B?c (XSMB) ngày 24/7/2022 ???c c?p nh?t tr?c ti?p t? h?i ??ng quay th??ng x? s? ki?n thi?t Mi?n B?c. N?u kqxs Mi?n B?c không ???c tìm th?y, có th? do 1 trong các nguyên nhân sau ?ây:
– X? s? Mi?n B?c không m? th??ng vào ngày 24/7/2022 (tham kh?o L?ch m? th??ng)
– X? s? Mi?n B?c ngày 24/7/2022 ch?a có k?t qu?
– X? s? Mi?n B?c ngh? quay s? m? th??ng vào ngày 24/7/2022

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88