K?t qu? x? s? Mi?n Trung ngày 26/7/2022- XSMT 26/7

K?t qu? XSMT ngày 26-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSDLK ngày 26/07 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 789562; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 32894; vé có 5 s? cu?i cùng là 69374 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??c L?c, ??a ch?: S? 02 ???ng ?inh Tiên Hoàng, P. T? An, TP. Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k. ?i?n tho?i: (0262) 3856 541
– K?t qu? XSQNA ngày 26/07 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 130959; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 11324; vé có 5 s? cu?i cùng là 79725 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Qu?ng Nam, ??a ch?: 04 ???ng Tr?n Phú – TP. Tam K? – t?nh Qu?ng Nam. ?i?n tho?i: (0235) 3812 987

XSDLK ngày 26/7/2022

?nh XSDLK ngày 26/7/2022 niêm y?t

XSQNM ngày 26/7/2022

?nh XSQNM ngày 26/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMT ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Trung

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Trung không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88