K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 26/7/2022- XSMN 26/7

K?t qu? XSMN ngày 26-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSBL ngày 26/07 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 064110; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 20608; vé có 5 s? cu?i cùng là 00079 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t B?c Liêu, ??a ch?: S? 7 ???ng Hai Bà Tr?ng, P. 3, TX. B?c Liêu. ?i?n tho?i: (0291) 3822 354 / 3822 328
– K?t qu? XSBT ngày 26/07 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 400455; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 07197; vé có 5 s? cu?i cùng là 16002 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t B?n Tre, ??a ch?: 303A4 ???ng ?oàn Hoàng Minh, P. Phú Tân, TP. B?n Tre, t?nh B?n Tre. ?i?n tho?i: (0275) 3829 422
– K?t qu? XSVT ngày 26/07 (Th? Ba): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 281310; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 31266; vé có 5 s? cu?i cùng là 90322 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t V?ng Tàu, ??a ch?: 05 ???ng Th?ng Nh?t – TP.V?ng Tàu. ?i?n tho?i: (0254) 3852 172

XSBL ngày 26/7/2022

?nh XSBL ngày 26/7/2022 niêm y?t

XSBT ngày 26/7/2022

?nh XSBT ngày 26/7/2022 niêm y?t

XSVT ngày 26/7/2022

?nh XSVT ngày 26/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88