K?t qu? x? s? Mi?n Nam ngày 27/7/2022- XSMN 27/7

K?t qu? XSMN ngày 27-07-2022 g?m có:
– K?t qu? XSCT ngày 27/07 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 730085; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 04872; vé có 5 s? cu?i cùng là 51332 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t C?n Th?, ??a ch?: 27 ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?. ?i?n tho?i: (0292) 3812 218 / 3822127
– K?t qu? XSDN ngày 27/07 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 249874; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 90598; vé có 5 s? cu?i cùng là 26133 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t ??ng Nai, ??a ch?: S? 3 ???ng Nguy?n Ái Qu?c, P. Quang Vinh, Biên Hòa, ??ng Nai. ?i?n tho?i: (0251) 3 810 639
– K?t qu? XSST ngày 27/07 (Th? T?): Trúng gi?i ?B tr? giá 2 t? ??ng thu?c v? vé trùng kh?p 6 s? 365729; gi?i Nh?t giá tr? 30 tri?u ??ng thu?c v? vé có dãy s? 88661; vé có 5 s? cu?i cùng là 07923 trúng gi?i Nhì tr? giá 15 tri?u ??ng. N?u quý khách trúng th??ng, có th? liên h? l?nh th??ng t?i c.ty TNHH m?t thành viên x? s? ki?n thi?t Sóc Tr?ng, ??a ch?: 16 ???ng Tr?n H?ng ??o, P. 2, TP. Sóc Tr?ng. ?i?n tho?i: (0299) 3822 602

XSCT ngày 27/7/2022

?nh XSCT ngày 27/7/2022 niêm y?t

XSDN ngày 27/7/2022

?nh XSDN ngày 27/7/2022 niêm y?t

XSST ngày 27/7/2022

?nh XSST ngày 27/7/2022 niêm y?t

Ghi chú: ?nh XSMN ngày 29/7/2022 niêm y?t là ?nh ???c l?y t? b?n ch?p hay scan (có ?óng d?u ??) ho?c t? website chính th?c c?a Công ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t Mi?n Nam

Tr??ng h?p website c?a công ty XSKT Mi?n Nam không có k?t qu? x? s? ho?c kqxs không ???c update, chúng tôi s? l?y ?nh t? ngu?n kqxs tin c?y (?ã ???c ki?m tra chính xác k?t qu?).

?? t?i ?nh v?, vui lòng click chu?t ph?i vào ?nh ch?n “Save Image As”

N?i dung tham kh?o t? trang web

lixi88